INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ZARZECZE

Deklarowaną miesięczną opłatę za wywóz odpadów komunalnych należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zarzecze:
Bank Spółdzielczy w Przeworsku nr 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002 z dopiskiem „Odpady komunalne”.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości w nieprzekraczalnych terminach:

1) za I kwartał do 15 marca danego roku,
2) za II kwartał do 15 czerwca danego roku,
3) za III kwartał do 15 września danego roku,
4) za IV kwartał do 15 grudnia danego roku,

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2019

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2020

Podmiot świadczący usługę odbioru odpadów komunalnych przekaże właścicielom nieruchomości bezpłatnie worki  do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz worki do zbiórki selektywnej. Worki będą dostarczane na zasadzie „worek za worek”, czyli za każdy 1 oddany worek odpadów określonego rodzaju mieszkaniec otrzyma 1 worek nowy w odpowiednim kolorze.

W przypadku, gdy ilość worków dostarczonych przez Wykonawcę będzie niewystarczająca, właściciel nieruchomości może odebrać dodatkowe worki (bez dodatkowych kosztów) u sołtysa oraz w Urzędzie Gminy Zarzecze (pokój 16 – wejście od strony drogi)


POZIOMY RECYKLINGU W GMINIE ZARZECZE

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

 • w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (zauważyć należy, że są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) – recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Obowiązkiem gmin jest również ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowa. Poziomy do osiągnięcia w poszczególnych latach, a także sposoby ich obliczania zostały określone w następujących aktach wykonawczych do ww. ustawy:

 • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy:

Rok 2012 16 lipca 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 16 lipca 2020
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 50 45 40 40 35
 • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Zgodnie z załącznikiem do powyższego rozporządzenia dla kolejnych lat określone zostały wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych:

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
10 12 14 16 18 20 30 40 50

 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
30 36 38 40 42 45 50 60 70

 

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY GMINY

Sprawozdanie za rok 2017 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2016 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2015 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2014 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2013 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Sprawozdanie za rok 2012 z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 


Z początkiem roku 2012 weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza nowe obowiązki dla gmin. Zmiana przepisów oznacza, że od 1 lipca 2013 roku, mieszkańcy nie będą podpisywać indywidualnie umów na wywóz odpadów. To zadanie przejmie gmina, która w myśl ustawy będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Myślą przewodnią wprowadzonych zmian jest poprawienie estetyki naszego otoczenia tj. mniej śmieci trafi do lasu, przydrożnych rowów i na dzikie wysypiska. Liczymy, że więcej śmieci będzie poddawane segregacji. Aby usprawnić wdrożenie nowej ustawy Rada Gminy w Zarzeczu podjęła szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Uchwały te dotyczą wprowadzenia nowego regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminach, wprowadzenia wzoru deklaracji dotyczącej opłaty za odbiór odpadów komunalnych, stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i jej wysokości, tryby i częstotliwości uiszczania opłaty, oraz szczegółowego sposoby wywozu odpadów. Odpady będą odbierane przez firmę wybrana przez Gminę w drodze przetargu. Nowy system obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe. Pozostałe nieruchomości, w tym te na których prowadzona jest działalność gospodarcza, będą objęte wywozem  odpadów na dotychczasowych zasadach, tzn. na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości położonych na terenie Gminy Zarzecze.

CO „REWOLUCJA ŚMIECIOWA” OZNACZA DLA MIESZKAŃCA GMINY ZARZECZE?

 1.  będzie wolny od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina;
 2.  znikną zmartwienia, co zrobić ze starą pralką, zniszczoną szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – firma która wygrała przetarg odbierze od mieszkańców tego typu odpady według ustalonego harmonogramu;
 3.  nie trzeba będzie szukać najatrakcyjniejszej oferty wywozu śmieci – mieszkańcy będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z jedną, wyznaczoną w drodze uchwały stawką, a w zamian za to gmina wybierze przedsiębiorcę, który opróżni śmietniki mieszkańców, a ich zawartość wywiezie;
 4.  każdy, kto zadeklaruje się segregować śmieci będzie robił to nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie – za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

NOWE OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne, co najmniej jeden pojemnik 120 l na każde gospodarstwo. Odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 60 l – 120 l na każdy rodzaj odpadów, które dostarczy przedsiębiorca mający zawartą umowę z gminą.

SEGREGACJA – SELEKTYWANA ZBIÓRKA ODPADÓW

Ustawa wprowadzająca zmiany w zakresie odbioru śmieci, nakłada również na nas wszystkich obowiązek ich segregacji. Segregacja odpadów to podział odpadów według materiału z jakiego zostały zrobione. Na terenie gminy do segregacji odpadów obowiązywać będą odpowiednio oznaczone worki:

– worek biały – na szkło bezbarwne;

– worek zielony – na szkło kolorowe;

– worek niebieski – na makulaturę;

– worek żółty – na tworzywa sztuczne, na metale, odpady wielomateriałowe;

– worek brązowy – na odpady zielone i ulegające biodegradacji;

– worek szary – na odpady budowlane i zimny popiół;

– worek/pojemnik  czarny – pozostałe odpady (wszystkie które nie dadzą się wysegregować)

Dokładny sposób segregacji odpadów znajduje się w załączniku

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ŚMIECI

Na terenie Gminy Zarzecze odpady zmieszane będą odbierane jeden raz w miesiącu w dniu wyznaczonych przez Firmę harmonogramem. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny odbierane będą od właścicieli nieruchomości raz na dwa miesiące w terminie ustalonym w harmonogramie. Zużyty sprzęt AGD i RTV, meble,  inne odpady wielkogabarytowe, oraz zużyte opony – 2 razy w roku, w terminie wyznaczonym w harmonogramie.

DEKLARACJE I STAWKI OPŁAT

Po zatwierdzeniu przez Radę Gminy Zarzecze uchwałą nowych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Każdy mieszkaniec jest zobowiązany złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

 

Zgodnie z uchwałą nr XIII/81/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3 grudnia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianie ulega stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za odpady komunalne obowiązujące od 1 stycznia 2020 roku:

 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 12,50 zł za jedną osobę miesięcznie.
 2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 25,00 zł za jedną osobę miesięcznie.

W przypadku niezłożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której wójt określi wysokość przedmiotowej opłaty.

Dla osób które nie zdążą złożyć deklaracji lub będą chciały złożyć nową lub korektę, druki deklaracji będą udostępnione na stronie Urzędy Gminy Zarzecze, u sołtysów lub w budynku urzędu w pokoju nr 16 (wejście od strony drogi), tam też można w godzinach pracy urzędu wypełnić i złożyć deklarację.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od:

– dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

– dnia nastąpienia zmiany danych objętych złożoną deklaracją

– daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku stwierdzenia, ze właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami we wskazanym terminie albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, wówczas zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wydania decyzji, w której zostanie określona wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dalszy brak wpłaty będzie skutkować wszczęciem postępowania egzekucyjnego.


 

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY.doc

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZARZECZE

ZMIANY REGULAMINU

UCHWAŁA NR XIII/81/2019 RADY GMINY ZARZECZE w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2017

 

Wniosek_na_dofinansowanie_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest.doc