Zarzecze » Gmina Zarzecze » Statystyka

Statystyka

Gmina Zarzecze zajmuje łącznie powierzchnię 4924 ha, w tym:

Rodzaj użytku

Powierzchnia w ha

%

Grunty orne

3071

62,4

Sady

168

3,4

Łąki

609

12,4

Pastwiska

183

3,7

Lasy i grunty leśne

464

9,4

Pozostałe

429

8,7

Razem

4924

100

 

Struktura gospodarstw rolnych ( stan na 31.12.2015r. )

Powierzchnia Liczba gospodarstw

poniżej 1 ha

434
od 1 - 2 ha 818
od 2 - 5 ha 345
od 5 - 7 ha 54
od 7 - 10 ha 24
od 10 - 15 ha 25
powyżej 15 ha 22
Razem 1722


Liczba ludności gminy wynosi 7283 osoby (stan na dzień 31.12.2016r.), w tym:

Miejscowość Liczba mieszkańców
Zarzecze 1 500
Siennów 1070
Żurawiczki 1239
Maćkówka 871
Pełnatycze 739
Rożniatów 641
Zalesie
420
Kisielów 427
Łapajówka 276
Razem 7283

 

Statystyka urodzeń i zgonów w 2016r.

Miejscowość Urodzenia Zgony     
Zarzecze 27 8
Żurawiczki 10 12
Siennów 20
13
Maćkówka 5
7
Pełnatycze 5
4
Rożniatów 6 11
Zalesie 7 3
Kisielów 3 1
Łapajówka 5 4
Razem 88 63

 

Podmioty gospodarcze

  W ramach ogólnej liczby podmiotów gospodarczych na terenie gminy działa dwie spółki prawa handlowego i jedna spółdzielnia, co stwarza pozytywne warunki dla inwestycji w infrastrukturę oraz około 250 miejsc pracy dla naszych mieszkańców.

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dane z dn. 8.10.2015 r.) teren gminy Zarzecze jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej dla 184 małych  firm. Dzięki przedsiębiorczości wielu takich osób, gmina może pochwalić się m.in. stacją paliw i myjnią samochodową.

Największy udział wśród działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne mają usługi i handel. Działa tu łącznie 122 firm, gdzie 70 stanowią wszelkiego rodzaju usługi dla ludności, a 52 to punkty handlowe. Na drugim miejscu znajduje się branża remontowo- budowlana-27 podmiotów gospodarczych. Są to głównie jednoosobowe firmy, ale około piętnaście z nich zatrudnia nawet do 10 pracowników. Najmniejszy udział w ogólnej liczbie małych firm stanowią: produkcja i transport - po 13 podmiotów gospodarczych oraz opieka i ochrona zdrowia- 9 podmiotów gospodarczych.  

Wodociągi
Od 1992 roku gmina jest w całości zwodociągowana. Źródłem wody są trzy ujęcia zlokalizowane w Zarzeczu, Zalesiu i Urzejowicach. Sieć wodociągowa ma 76,6 km długości i przyłączeń do 1449 bezpośrednich odbiorców. Zużycie wody z wodociągów w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi blisko 22,9 m3/os/rok.

Kanalizacja
Sieć kanalizacyjna została wybudowana w latach 1994-2000. Podłączonych jest do niej 1210 budynków ww wszystkich sołectwach.
Gmina posiada Oczyszczalnie Ścieków w Zarzeczu.

Sieć komunikacji drogowej
Długość dróg powiatowych wynosi 36,11 km. Łączna długość dróg gminnych utwardzonych wynosi 18,18 km, zaś nieutwardzonych dojazdowych - 16,16 km.

Szkoły
Na terenie gminy funkcjonuje 4 Szkóły Podstawowe i 2 Gimnazja Publiczne oraz Zespół Szkół Rolniczych.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek