NOWE ZASADY WYCINKI DRZEW 22-09-2017 10:00

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Prywatny właściciel gruntu chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej będzie musiał zgłosić ten fakt do gminy.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia  zgłoszenia Wójt Gminy za pośrednictwem  pracownika, dokonuje oględzin ustalając  nazwę gatunku drzewa oraz obwód  pnia na wysokości 5 cm. W terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw dla wycinki.  Jeżeli jednak  w terminie  2 tygodni Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu można usunąć drzewo na zasadzie tzw.  milczącej zgody. Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy, jeżeli po upływie  tego terminu drzewo lub drzewa nie zostaną usunięte wówczas należy ponownie  zgłosić chęć  jego wycięcia i powtórzyć całą  procedurę.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a budowa  ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo, wówczas Wójt Gminy uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin nakłada na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa lub drzew.

Od obowiązku zgłoszenia zamiaru usunięcia zwolnione są:

1. drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

2. krzewy rosnące w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

3. krzewy na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów  w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.                           

4. drzewa owocowe, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

5. drzewa lub krzewy usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

6. drzewa lub krzewy na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.                                                                                                                                       

Druk  zgłoszenia  - POBIERZ TUTAJ

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek