Zarzecze » Na bieżąco » GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI » Przetarg na sprzedaż działek 588/7, 590/1 i 590/3 w Żurawiczkach

Przetarg na sprzedaż działek 588/7, 590/1 i 590/3 w Żurawiczkach

Zarzecze, dnia 11.12.2017 r.

 
 

OGŁOSZENIE

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

 

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza, że w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Zarzeczu odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarzecze.

W związku z niewpłaceniem wadium przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Miejscowość

nr ewid.

Pow. działki

KW

Uczestnicy dopuszczeni

Cena wywoławcza

Cena uzyskana

Imię
i Nazwisko nabywcy

Żurawiczki
558/7

0,1000

PR1R/00029661/1

-

7.450,00

-

-

Żurawiczki
590/1

0,0500

-

3.725,00

-

-

Żurawiczki
590/3

0,0270

-

2.012,00

-

-

 


UG.6840.5.2017                                                                                                                                                                                                                                       Zarzecze, dnia 9.11.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 t.j.)  Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie wsi Żurawiczki, stanowiących własność Gminy Zarzecze:

Lp.

Nr ewid. nieruchomości

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przezna-

czenie

w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium

Uwagi

1

Żurawiczki
558/7

0,1000

PR1R/00029661/1

nieruchomość gruntowa niezabudowana

 RII – 0,0882 ha, N – 0,0118 ha

Brak MPZP dla działek objętych sprzedażą

7.450,00

700,00

-

2

Żurawiczki
590/1

0,0500

PR1R/00029661/1

nieruchomość gruntowa niezabudowana

RII – 0,04 ha, Ps IV – 0,01 ha

3.725,00

300,00

-

3

Żurawiczki
590/3

0,0270

PR1R/00029661/1

nieruchomość gruntowa niezabudowana

 Ps IV – 0,0057 ha, RII – 0,0213

2.012,00

200,00

-

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w pok. nr 9 Urzędu Gminy Zarzecze

I.      Warunki przystąpienia do przetargu

 1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.
 2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłaca się na każdą działkę osobno podając jej numer ewidencyjny.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.

II.   Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.
  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 3. Do ceny sprzedaży doliczone zostaną koszty przystosowania do sprzedaży. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
 4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.

 

 


Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek