Zarzecze » Na bieżąco » Przetargi » Rozbudowa oświetlenia w Pełnatyczach

Rozbudowa oświetlenia w Pełnatyczach

Zarzecze, dnia  06.10.2017 r.

UG.271.19.1.2017

Do Wykonawców

 

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) 

 

I.              Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie w formule “zaprojektuj i zbuduj”: “Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowosci Pełnatycze na dz. nr 610, 611, 613, 614, 615, 616, 623, 624 w Pełnatyczach, gm. Zarzecze”

 

II.           Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Pełnatycze. Zakres zamówienia:

 1. Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami
 2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę
 3. Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego wg wytycznych:

-          zasilenie od słupa nr 29/3/3 na dz. nr 624

-          linia napowietrza przewodem AsXSn 2x25mm2 – ok.240mb

-          słupy wirowe pośrednie typ E-10/2,5 – szt. 4

-          słup wirowy końcowy typ E-10/4,3 – szt.1

-          oprawy SGS 101/70 z wysięgnikiem WO-2 i lampami SON T 70W – kpl. 5

 1. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

 Zamawiający deklaruje:

-          opracowanie mapy do celów projektowych na koszt własny

-          uzyskanie zgody właścicieli gruntów na których lokalizuje sie inwestycje

-          uzyskanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (RE Jarosław)

 III.         Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamównienia: 15 grudzień 2017 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 13 październik 2017 r. godz. 8.00 w formie

listu z dopiskiem na kopercie  Oświetlenie uliczne Pełnatycze (nie otwierać przed godz. 8.15 dnia 13.10.2017 r.)

 Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9  dnia 13.10.2017 r., godz. 8.15

 1. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 IV.        Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej (RE Jarosław)
 2. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego
 3. Przedmiar robót
 4. Formularz ofertowy
 5. Szkic trasy projektowanego oświetlenia – skala 1:1000
 6. Mapa do celów projektowych – skala 1:1000
 7. Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek