Zarzecze » Na bieżąco » Przetargi » Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 22,084 Mg - ZAKOŃCZONY

Usuwanie wyrobów zawierających azbest - 22,084 Mg - ZAKOŃCZONY

PROTOKÓŁ Z ROZEZNANIA CENOWEGO


Zarzecze, dnia 29.05.2017 r.

UG.271.14.2017

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

I.      Zamawiający:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175,

tel.16 640 15 29, fax: 16 640 15 79

osoba prowadząca: Szczupak Joanna

 

II.      Przedmiot zamówienia:

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4, pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm.) o wartości netto poniżej 30 000 € proszę o złożenie oferty na zadanie pn. ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne na terenie Gminy Zarzecze” realizowane w ramach programu priorytetowego „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW,  ,,Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część I - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

 

III. Tryb postępowania: rozpoznanie cenowe.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Na przedmiot zamówienia składa się:

- usługa zebrania, pakowania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania płyt azbestowych falistych i płaskich z nieruchomości gruntowych z terenu Gminy Zarzecze.

Szacunkowa ilość odpadów azbestowych:

- do zebrania, załadunku, transportu i unieszkodliwiania – 22,084 Mg

Przez pojęcie zbieranie należy rozumieć odbiór materiałów zawierających azbest złożony na posesjach wskazanych w wykazie - materiał taki często jest niezabezpieczony, nie zapakowany w postaci luźnych płyt spoczywających na podłożu.

Wykaz nieruchomości, na których zgromadzony jest azbest znajduję się w załączniku do umowy.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustali szczegółowy harmonogram realizacji zadania umożliwiający odpowiednio wczesne poinformowanie właścicieli nieruchomości o zamiarze wykonania prac związanych z zabraniem odpadów azbestowych.

Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być nie dłuższy niż do dnia 30.09.2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany wykazu nieruchomości poprzez zabranie odpadów azbestowych.

Dla Wykonawcy wiążąca jest ilość odpadów do unieszkodliwienia i nie może przekroczyć  22,084  Mg zebrania załadunku, transportu i unieszkodliwiania.

Rzeczywisty zakres zamówienia będzie ustalony na postawie potwierdzeń faktycznej ilości odebranego odpadu azbestu przez właścicieli nieruchomości oraz na podstawie kart przekazania odpadów na składowisko.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zobowiązany jest dokonać zgłoszenie zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usunięciu Wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi budowlanemu (Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649).

W/w zgłoszenie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie po podpisaniu umowy dostarczyć Zamawiającemu.

Każdorazowe zebranie, uporządkowanie i usuniecie odpadów azbestowych wymaga potwierdzenia kartą przekazania odpadu do utylizacji oraz oświadczenia Wykonawcy zadania o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem przepisów odrębnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz. U. z 2004 nr 71, poz.649.

Karta przekazania odpadu oraz oświadczenie wykonawcy winno być sporządzone w trzech egzemplarzach (po jednym dla wykonawcy, zamawiającego oraz właściciela nieruchomości). Koszt ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca.

Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prac podpisany przez Wykonawcę, właściciela nieruchomości (zarządcę) do którego należy azbest oraz upoważnionego przedstawiciela Urzędu Gminy Zarzecze.

 

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami:

1)        „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zarzecze na lata 2012- 2032”.

2)        Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

3)        Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

4)        Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  (Dz. U. z 2004r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.).

5)        Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. 2005r. Nr 216, poz.l824).

6)        Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r. Nr 71, poz. 649).

7)        Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U .2010 r. Nr 249, poz.1673).

8)        Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011r. Nr 8, poz.3l).

9)        Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

10)    Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126)

 

Wykonawca musi dysponować odpowiednimi urządzeniami i sprzętem umożliwiającym ważenie unieszkodliwianych płyt na miejscu/posesji wykonywanych prac.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w czynnościach ważenia odebranych odpadów oraz do wskazania miejsca ważenia na terenie Gminy Zarzecze lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Realizacja zadania dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

 

 1. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 90650000-8, 90512000-9.
 2. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

V. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

 

Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy- wg. załączonego wzoru - zał. nr 1,

2) kosztorys ofertowy- kalkulacje kosztów opracowany w oparciu o załączony druk – zał. nr 2,

3) parafowany wzór umowy zał. nr 3,

4)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty cenowej - w postaci oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,

5)   oświadczenie wykonawcy stanowiące zał. nr 4,

6)   kopię dokumentów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty - zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 2004r. Nr71, poz. 649) oraz innych dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień przez Wykonawcę.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

Wszelkie oświadczenia, Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

 

V.      Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu i przekazać do zamawiającego w formie:

 • pisemnej na adres: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175
  lub
 • faxem: 16 640 15 79
  lub
 • osobiście: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 - Sekretariat

w terminie do dnia: 8 czerwca 2017 r., godz. 9:00

 

VI.   Podstawą wyboru oferty będzie kryterium:  

 

 • cena: max ilość 100 pkt.

 

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o kosztorys ofertowy- kalkulację kosztów (załącznik nr 2)  przy zachowaniu następujących założeń:

1. Ceny jednostkowe należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania liczb opisanymi poniżej.

2. Wykonawca ma obowiązek podać w formularzu ofertowym cenę netto i cenę brutto za wykonanie zamówienia oraz wartość podatku VAT.

3. W cenie ofertowej przedkładanej przez wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie wydatki oraz ryzyko związane z koniecznością zrealizowania przedmiotu zamówienia.

5. Do formularza oferty należy wpisać kwotę z kosztorysu ofertowego- kalkulacji kosztów.

6. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o l. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

7. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.

8. Wszelkie przyszłe rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

 

VII. Informacje o formalnościach.

 1. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną i spełniająca wszystkie stawiane wymagania.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich  Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 3. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
 4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.

 

 

DO POBRANIA DLA WYKONAWCÓW:

1. formularz ofertowy

2) kosztorys ofertowy

3) wzór umowy

4) oświadczenie

5) wykaz punktów odbioru

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek