Zarzecze » Na bieżąco » Przetargi » Wykonanie badań termowizyjnych, powietrznych badań szczelności oraz audytów energetycznych powykonawczych - ZAKOŃCZONY

Wykonanie badań termowizyjnych, powietrznych badań szczelności oraz audytów energetycznych powykonawczych - ZAKOŃCZONY

Zarzecze, dnia 9.10.2017 r.

UG.271.20.2017

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

            W dniu 9 października 2017 r. o godz. 10:15 w Urzędzie Gminy Zarzecze odbyło się publiczne otwarcie ofert złożonych w postepowaniu pn. „Wykonanie badań termowizyjnych, powietrznych badań szczelności oraz audytów energetycznych powykonawczych”.

            Na realizację zadania Gmina Zarzecze przeznaczyła kwotę:

Cześć 1 – 11.070,00 (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

Cześć 2 – 11.070,00 (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

Cześć 3 – 11.070,00 (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych).

            Do upływu terminu składania ofert, tj. do godz. 10:00 dnia 9.10.2017 r. złożono:

NR

OFERTY

NAZWA WYKONAWCY

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

1

GOLTECH Usługi Inżynierskie Piotr Gola
Aleja Pokoju 29A/2, 31-564 Kraków

8.000,00

8.000,00

7.943,00

2

ASIG Igor Kwiatkowski
ul.  Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław

4.920,00

18.450,00

4.920,00

3

TWOJE ZACISZE – Marcin Skiba

43-430 Ochaby Wielkie

9.170,00

9.170,00

9.170,00

4

3ECO – Paweł Gałek

Os. Oświecenia 46a/81, 31-636 Kraków

11.808,00

11.808,00

11.808,00

5

TERMOCENT – Marek Kitliński

ul. Smoluchowskiego 6/1, 30-069 Kraków

10.885,50

16.328,25

18.081,00

6

EKO-DEKS – Krzysztof Szczotka

ul. Henryka i Karola Czeczów 14/40, 30-798 Kraków

11.070,00

15.990,00

24.600,00

7

Progress Energy Sp. z o.o.

ul. Złota 61, 00-819 Warszawa

8.100,00

12.600,00

26.445,00

8

Podkarpacka Agencja Doradztwa Energetycznego

ul. Ujejskiego 10, 35-205 Rzeszów

6.150,00

18.450,00

6.150,00

9.

Nowa Energia. Doradcy Energetyczni

Bogacki, Osicki, Zieliński Sp. J.

ul. Armii Krajowej 67, 40-671 Katowice

24.076,87

48.153,75

24.076,87

10

SOLISA Jakub Szymanowicz

ul. Ślężna 188/3, 53-113 Wrocław

12.300,00

12.300,00

11.621,04

11

JSystem Sławomir Juryś

ul. Piłsudskiego 18, 38-400 Krosno

6.027,00

18.450,00

12.177,00

 

 


Zarzecze, dnia 29.09.2017 r.

UG.271.20.2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

 

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175

tel. 16 640 15 29, fax 16 640 15 79

e-mail:            ugzarzecze@post.pl  

strona www: www.gminazarzecze.pl  

2.        Rodzaj zamówienia: usługi

3.      Nazwa zamówienia: Wykonanie badań termowizyjnych, powietrznych badań szczelności oraz audytów energetycznych powykonawczych

4.      Opis przedmiotu zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu:

 1. A.    badań termowizyjnych zgodnie z normą europejską PN-EN 13187 – „Właściwości cieplne budynków – jakościowa detekcja wad cieplnych
  w obudowie budynku – metoda podczerwieni”
 2. B.     powietrznych badań szczelności budynków zgodnie z normą europejską PN-EN 13829-  „Właściwości cieplne budynków. Określenie przepuszczalności powietrznej budynków. Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora”
 3. C.    audytów energetycznych powykonawczych

dla następujących budynków:

 1. Urząd Gminy Zarzecze,
 2. Zespół Szkół w Zarzeczu,
 3. Szkoła w Pełnatyczach,
 4. Szkoła w Rożniatowie,
 5. Szkoła w Siennowie,
 6. Zespół Szkół w Żurawiczkach,
 7. Ośrodek Zdrowia w Żurawiczkach,
 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu,
 9. Remiza OSP w Kisielowie,
  10.  Remiza OSP w Maćkówce.

Dokumentacja techniczna oraz audyty energetyczne wykonane przed przeprowadzeniem robót budowlanych dostępne są na stronie internetowej www.gminazarzecze.pl w zakładce „Przetargi”.

Badania służyć mają ocenie wykonania robót budowlanych oraz weryfikacji czy zostały uzyskane cele projektu pn. „Modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Zarzecze” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Badania należy wykonać po zakończeniu prac termomodernizacyjnych, nie później jednak niż do dnia 27 listopada 2017 r.

Dokumentację z wykonanych badań – oddzielnie dla każdego budynku należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej (po 2 egzemplarze każdego dokumentu) oraz na elektronicznym nośniku danych.

Dokumentacja musi być oznakowana zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.

Obiekty należy przyjąć jako budynki w ruchu ciągłym. Prace związane
z przeprowadzeniem badań powinny być zorganizowane w sposób i terminach nie powodujących utrudnienia w funkcjonowaniu budynków, a w przypadku budynków oświatowych może nastąpić konieczność wykonania badań po godzinach pracy lub
w dni wyłączone z funkcjonowania placówek.

 

 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71314300-5 – Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej.

 1. Zamówienie należy wykonać do dnia 27.11.2017 r.
 2. Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia: 12 miesięcy
 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (waga),

Maksymalną liczbę punktów [100] w kryterium „Cena” otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem

PC - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

             

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

COB – cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

 1. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Zamówienie zostanie przyznane Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium „cena”

 1. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

9.1.Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 w terminie do dnia 9 października 2017 r. roku do godz. 10:00, pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

9.2.oferty zostaną otwarte publicznie w Urzędzie Gminy Zarzecze, pokój nr 9 w dniu 9 października 2017 r. o godz. 10:15.                

9.3.bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.  Informację na temat formy składania ofert (oferty powinny być składane w zamkniętej kopercie),

 1. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym opakowaniu (np. koperta) oznaczonym napisem: „Wykonanie badań termowizyjnych, powietrznych badań szczelności oraz audytów energetycznych powykonawczych”.
 2. Na opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
 3. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

11.  Informacja na temat zakresu wykluczenia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

12.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

12.1.        W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego wykonawca musi złożyć: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

13.  Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

13.1.        Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

13.2.        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną z późniejszym pisemnym potwierdzeniem przesłanej informacji. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

13.3.        Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

13.4.        Zamawiający udzieli niezwłoczne wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia należy złożyć nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekazuje jednocześnie treść wyjaśnienia wszystkim oferentom, którym doręczono ogłoszenie, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie.

13.5.        Do porozumiewania się z wykonawcami upoważnieni są:

Paweł Płocica - tel. 16 640 15 29, e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl  

14.  Ogólne warunki umowy

14.1.        Rozliczenie z projektantem nastąpi w formie umowy ryczałtowej.

14.2.        Termin wykonania zamówienia do dnia 27.11.2017 r.

14.3.        Projektant jest zobowiązany do udzielenia wszelkich wyjaśnień w terminie niezwłocznym na etapie prowadzenia procedury przetargowej zmierzającej do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane

14.4.        Płatność za wykonany przedmiot zamówienia: przelewem w terminie 7 dni od wystawienia faktury.

14.5.        Kary umowne:

14.5.1.  za spóźnienie z przekazaniem dokumentacji projektowej 1% za każdy dzień zwłoki liczony od wartości brutto zamówienia,

14.5.2.  za odstąpienie od umowy z przyczyn projektanta 25% od wartości zamówienia brutto.

 

PROJEKT UMOWY

FORMULARZ CENOWY

AUDYTY ENERGETYCZNE

ZESTAWIENIE BUDYNKÓW

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek