Zarzecze » Na bieżąco » Przetargi » Wymiana oświetlenia w Łapajówce

Wymiana oświetlenia w Łapajówce

Zarzecze, dnia  06.10.2017 r.

UG.271.21.2017

Do Wykonawców

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz.U.2015.2164 z późn. zm.) 

 

I.              Nazwa i adres Zamawiającego:

 

          Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze 175 zaprasza do składania ofert na zamówienie:

“Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego w Łapajówce

 II.           Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanych lamp (oprawa+świetlówka) w ilości 26 sztuk w miejscowości Łapajówka - stacja transformatorowa nr 1.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Uzgodnienie z PGE Jarosław wymianę lamp (wejście na podbudowę słupową i przekazanie zdemontowanych lamp)
  2. Wymianę lamp pod napięciem:

-          oprawy SGS 101/70 z wysięgnikiem WO-2 i lampami SON T 70W – kpl. 16

-          oprawy SGS 102/100 z wysięgnikiem WO-2 i lampami SON T 100W – kpl. 10

 

III.         Informacje ogólne:

Termin realizacji zamównienia: 15 grudzień 2017 r.

Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze

Termin złożenia oferty: do 13 września 2017 r. godz. 08.15 w formie listu z dopiskiem na kopercie  Wymiana lamp Łapajówka (nie otwierać przed godz. 8.00 dnia 13.10.2017 r.)

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9  dnia 13.10.2017 r., godz. 8.30

Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

 

IV.        Załączniki do zapytania cenowego:

  1. Formularz ofertowy
  2. Przedmiar robót
  3. Zapytanie cenowe
  4. Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek