Zarzecze » Ogłoszenia » FORD ECOVAN S350 - licytacja

FORD ECOVAN S350 - licytacja 31-10-2017 09:43

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza ustny przetarg (licytacja) na sprzedaż samochodu FORD ECOVAN S350 - rok produkcji: 1994

OPIS:

data pierwszej rejestracji za granicą: 20.11.1995 r.

data pierwszej rejestracji w Polsce: 2.04.2007 r.

nr rejestracyjny: RPZ 60EJ

kolor: czerwony

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Pojemność silnika: 7200 cm3 / 203 kW

Liczba miejsc: 6

Liczba osi: 2

Samochód bez ważnego badania technicznego.

Ubezpieczenie: aktualne

VIN: 1FDJS34M0RHC16146

Przeznaczenie pojazdu: Samochód specjalny

Licytacja odbędzie się dnia 7 listopada 2017 roku o godzinie 12:00 w pokoju nr 9 Urzędu Gminy Zarzecze.

 

  1. Cena wywoławcza brutto wynosi: 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych)
  2. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest: Paweł Płocica – tel. 605 525 333.
  3. Istnieje możliwość dokonania oględzin pojazdu przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Zalesie (gmina Zarzecze) – loco: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu, po wcześniejszym umówieniu terminu z panem Łukaszem Mazurem – tel. 691 992 223 lub panem Tadeuszem Głąbiem – tel. 792 218 460.
  4. W licytacji mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w odpowiedniej wysokości w określonym miejscu i w czasie podanym w ogłoszeniu.
  5. Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł na konto Urzędu Gminy Zarzecze: 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2017 roku z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.
  6. Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.
  7. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wygraniu licytacji, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przeprowadzenia licytacji.
  8. Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  9. Wadium nie podlega zwrotowi, gdy: żaden z uczestników aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej lub uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy.
  10. Minimalna wysokość postąpienia 100 zł (słownie: sto złotych).

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek