Zarzecze » Ogłoszenia » Przetarg na sprzedaż działek 517/5, 517/6, 517/7 w Zarzeczu

Przetarg na sprzedaż działek 517/5, 517/6, 517/7 w Zarzeczu 16-11-2017 14:50

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 t.j.) Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych na terenie wsi Zarzecze, stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonych jako:

 

 

Lp.

Nr ewid. nieruchomości

Powierzchnia w ha

Nr księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przezna-

czenie

w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium

Uwagi

1.     

Zarzecze nr 517/7

3265 m2

PR1R/00028170/5

Działka niezabudowana,
Ps IV – 0,3265 ha

Brak przezna-czenia

16.488,00 zł

1.650,00

-

2.

Zarzecze nr 517/6

3413 m2

PR1R/00028170/5

Działka niezabudowana,
Ps IV – 0,3413 ha

17.236,00 zł

1.700,00

-

3.      

Zarzecze nr 517/5

3876 m2

PR1R/00028170/5

Działka niezabudowana,
Ps IV – 0,3876 ha

19.574,00 zł

2.000,00

-

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze – pok. nr 9

 

I.      Warunki przystąpienia do przetargu

 1. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.
 2. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.
 3. Wadium wpłaca się na nieruchomość podając jej numer ewidencyjny.
 4. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
 5. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.

II.   Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która winna być wpłacona najpóźniej dniu zawarcia aktu notarialnego.
  W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 4. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek