Gmina Zarzecze w wyniku rozstrzygnięcia konkursu otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.470.000 złotych na zrealizowanie inwestycji.

W ramach pierwszego konkursu Gmina Zarzecze otrzymała kwotę 500.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na inwestycje prowadzone w latach 2020-2022.

W ramach drugiego naboru wniosków Gmina Zarzecze otrzymała dwie dotacje o łącznej wartości 970.000 zł.

Pierwsze zadanie to: Budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe w budynku Zespołu Szkół w Zarzeczu na potrzeby Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Zespołu Szkół w Zarzeczu. W ramach zadania wybudowana zostanie kotłownia na paliwo gazowe o mocy 654 kV. Zmiana sposobu ogrzewania budynków Zespołu Szkół w Zarzeczu oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu pozytywnie wpłynie na środowisko lokalne, gdyż będzie mniejsze zanieczyszczenie środowiska, szczególnie na Osiedlu Mieszkaniowym w Zarzeczu, na terenie którego mieszka ok. 180 rodzin. Gmina Zarzecze w roku 2020 r. otrzymała dofinansowanie w kwocie 570.000,00 zł, kosztorysowa wartość robót wynosi 712.920,08 zł.

Drugie zadanie to: Budowa czterech przepompowni ścieków w miejscowościach Zalesie i Żurawiczki. Inwestycja ma wpływ na ograniczenie skutków klęsk żywiołowych lub zapobieganiu im w przyszłości, gdyż obecnie istniejące urządzenia kanalizacyjne są wysłużone i wymagają częstych napraw i konserwacji. Montaż nowych urządzeń pozwoli na minimalizację zagrożenia polegającego na przedostaniu się nieczystości płynnych do wód gruntowych. W roku 2020 Gmina Zarzecze otrzymała dofinansowanie w kwocie 400.000,00 zł, szacunkowa wartość robót wynosi 492.000,00 zł.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.