Zarzecze » Urząd Gminy » Stanowiska

Stanowiska

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

ZMIANA DO REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO


Telega Jan - Zastępca Wójta

                      Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej, sportu, mienia wiejskiego i melioracji

 1.  Zastępstwo Wójta Gminy w zakresie wszystkich spraw podczas jego nieobecności, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

 2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy,

 3. Zapewnienie prawidłowych warunków przeciwpożarowych w urzędzie gminy,

 4. Współpraca ze spółką wodną i prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,

 5. Nadzór nad mieniem komunalnym użytkowanym rolniczo ( zagospodarowanie, nawożenie),

 6. Nadzór na zarządzaniem kryzysowym, ochrona przeciwpowodziowa,

 7. Nadzór nad odśnieżaniem w okresie zimowym,

 8. Nadzór nad działalnością Zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze

 9. Organizacja transportu i dowozu uczniów do szkół,

      10.  Promocja gminy,

      11.  Współpraca z organizacjami, klubami i zrzeszeniami sportowymi, planowanie środków na potrzeby rozwoju kultury fizycznej

 

Kiełbowicz Tadeusz   -  Sekretarz Gminy

1)      organizowanie i planowanie pracy urzędu, nadzór nad jego działalnością
z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów i dyscyplinę pracy.

2)    nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych.

3)     przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu

4)     zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

5)     przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników,

6)     opracowywanie i aktualizacja regulaminów wewnętrznych,

7)     opracowanie i aktualizacja projektu statutu gminy,

8)     nadzorowanie  przestrzeganie rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,

9)     zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,

10)  nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

11)  organizowanie, współdziałanie z sołectwami oraz osiedlem i jednostkami organizacyjnymi gminy,

12)  inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

13)  spisywanie testamentów zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego

14)  zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej,

15)  całość spraw związanych z prowadzeniem informacji niejawnych,

16)  organizowanie praktyk w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych,

17)  prowadzenie spraw z zakresu kontroli zarządczej,

18)  prowadzenie rejestrów:

a)     skarg i wniosków,

b)    kontroli zewnętrznych,

c)     instytucji kultury,

19)  wdrażanie do wykonywania uchwał rady, wniosków i interpelacji radnych oraz zarządzeń wójta,

20)  koordynowanie przebiegu kontroli zewnętrznych,

21)  koordynacja i rozpatrywanie skarg i wniosków wg właściwości i dyspozycji wójta,

22)  nadzorowanie ochrony danych osobowych w urzędzie,

23)  prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych,

24)  informacja publiczna,

 

Podolak Barbara - Skarbnik Gminy

1)     opracowywanie projektu budżetu gminy,

2)     przygotowywanie projektów uchwał na sesję i zarządzeń Wójta dotyczących zmian budżetu,

3)     kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

4)     opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5)     nadzór nad prowadzeniem rozliczeń związanych z podatkiem VAT

6)     nadzór nad księgowością podatkową,

7)     nadzór nad finansowaniem oświaty,

8)     sprawozdawczość budżetowa i finansowa,

9)     opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie swoich propozycji radzie gminy,

10)  kontrola gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych,

11)  współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Marszałkowskim, bankiem wykonującym obsługę finansową gminy,

12)  nadzór nad prowadzonymi inwestycjami pod względem finansowym,

13) opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy


Hajduk Magdalena – Zastępca Skarbnika, Inspektor do spraw księgowości budżetowej

1)     Prowadzenie księgowości budżetowej – księgowanie w jednostce Urzędu Gminy.

2)     Prowadzenie ewidencji rozrachunków z kontrahentami.

3)     Prowadzenie ewidencji materiałów.

4)     Prowadzenie ksiąg inwentarzowych Urzędu Gminy, jednostek OSP i mienia komunalnego.

5)     Prowadzenie inwentaryzacji składników mienia komunalnego, wycena i rozliczanie.

6)     Prowadzenie ewidencji arkuszy spisu z natury zgodnie z instrukcją ewidencji druków ścisłego zarachowania, a w szczególności – ponumerowanie, zaewidencjonowanie arkuszy w księdze druków ścisłego zarachowania, wydanie Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej, oraz rozliczenie z wydanych arkuszy.

7)     Prowadzenie ewidencji środków trwałych, oraz naliczanie umorzenia.

8)     Wprowadzanie danych do programu BESTIA.

9)      Sprawozdawczość budżetowa i  finansowa.

10)  Współpraca z księgowością Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych

11)   Realizacja faktur i rachunków.


 Beata Kisiel - Inspektor do sprawrozliczeń podatku VAT i rozliczeń z pracownikami

1)     Sporządzanie list płac dla pracowników Urzędu Gminy, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło.

2)     Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych pracowników Urzędu Gminy.

3)     Prowadzenie  ewidencji rozrachunków z pracownikami – podatek dochodowy, rozliczanie składki ZUS i Funduszu Pracy, oraz pożyczek i funduszu świadczeń socjalnych.

4)     Sporządzanie dokumentacji do ZUS po ustaniu zatrudnienia.

5)     Wydawanie zaświadczeń dla pracowników o wysokości wynagrodzenia.

6)     Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

7)     Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług.

8)     Wystawianie faktur VAT.

9)     Sporządzanie deklaracji cząstkowej podatku VAT Urzędu Gminy, oraz zbiorczej deklaracji VAT do Urzędu Skarbowego.

10)  Prowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) dla Urzędu Gminy oraz przekazywanie zbiorczo z jednostkami budżetowymi.

 

Zofia Wilk - Inspektor do spraw budżetu

1)     Prowadzenie księgowości budżetowej – księgowanie w organie gminy dochodów
i wydatków Urzędu Gminy.

2)     Uzgadnianie dochodów i wydatków jednostek budżetowych.

3)     Uzgadnianie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych dotyczących wywozu odpadów , dostawy wody i odprowadzanie ścieków.

4)     Uzgadnianie dochodów otrzymywanych z Urzędów Skarbowych.

5)     Współpraca z księgowością Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych.

6)     Sprawozdawczość budżetowa i  finansowa.

7)     Realizacja faktur i rachunków.

8)     Prowadzenie ewidencji zaciąganych kredytów i pożyczek.

9)     Współpraca w rozliczaniu podatku VAT.

 

Justyna Ulma - Inspektor do spraw rozliczeń z użytkownikami budynków mienia komunalnego 

1)     Prowadzenie książki korespondencji (wpływów) dowodów księgowych – faktur, rachunków do  komórki księgowości.

2)     Przygotowanie faktur i rachunków do zapłaty – sprawdzenie pod względem formalny
i rachunkowym.

3)     Sporządzanie przelewów.

4)     Naliczanie opłat czynszowych, opłat za media (c.o. energię elektryczną, gaz) dla lokali użytkowych i mieszkalnych mienia komunalnego.

5)     Księgowanie należności cywilno-prawnych dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

6)     Wystawianie faktur VAT, oraz not obciążeniowych.

7)     Ewidencja wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy.

8)     Sporządzanie dokumentacji do refundacji  wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

9)     Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania – druki czeków bankowych.

10)  Sprawozdawczość budżetowa i finansowa.

11)  Zastępstwo za sporządzanie list płac.

 

Halina Płocica - Inspektor do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

1)     prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego w systemie informatycznym,

2)     zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia zobowiązań pieniężnych, stosowanie ulg i umorzeń,

3)     naliczanie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych,

4)     wykazywanie w sporządzanej sprawozdawczości skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, podatku od środków transportowych

5)     wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

6)     naliczanie podatku od nieruchomości, podatku rolnego podatku leśnego i od środków transportowych,

7)     kontrola naliczenia podatku od nieruchomości w terenie,

8)     realizacja przepisów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie udzielenia ulg i umorzeń,

9)     sprawozdawczość,

10)  wydawanie postanowień potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym,

 

Elżbieta Madera  - Inspektor do spraw księgowości podatkowej i kadr

1)     księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości,

2)     księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku od środków transportowych,

3)     zamykanie kont podatkowych w systemie informatycznym,

4)     przygotowywanie i wysyłanie upomnień dotyczących zaległości w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu,

5)     przygotowywanie i przesyłanie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, stała współpraca z Urzędem Skarbowym w tym zakresie,

6)     księgowanie i windykacja innych należności (dzierżawa gruntów mienia komunalnego i użytkowania wieczystego),

7)     prowadzenie  księgi druków ścisłego zarachowania (kwitariusze K-103),

8)     rozliczanie inkasentów z poboru zobowiązania pieniężnego,

9)     naliczanie prowizji inkasentom,

10)  sprawozdawczość z dochodów ,

11)  wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości,

12)  prowadzenie spraw kadrowych pracowników (prowadzenie teczek osobowych, rozliczanie urlopów, sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, sprawozdawczość z zakresu zatrudnienia, czasu pracy
i wynagrodzenia, nadzór nad terminowością składania oświadczeń majątkowych),


Edyta Kacza - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

1)     realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego,

2)     realizacja ustawy o zmianie imion i nazwisk,

3)     realizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

4)     realizacja ustawy o ewidencji ludności,

5)     realizacja Ustawy o dowodach osobistych,

6)     współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego,


Aneta Ziętek

1/4 wymiaru czasu pracy - zadania z  obsługi organów gminy, samorządów wsi i osiedla

1/4 wymiaru czasu pracy – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

1/4 wymiaru czasu pracy – Archiwista - Koordynator czynności kancelaryjnych

1/4 wymiaru czasu pracy - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej

1)     W zakresie obsługi organów gminy:

 1. obsługa prawna, kancelaryjno-organizacyjna i techniczna Rady Gminy oraz Komisji Rady:

- organizowanie posiedzeń rady gminy, komisji rady gminy oraz przygotowywanie  materiałów,

- prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy,

- przekazywanie uchwał do publikacji w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego,

b. obsługa prawna, kancelaryjna, organizacyjno-techniczna poszczególnych sołectw
i osiedla  mieszkaniowego, w tym:

- przygotowywanie zebrań wiejskich,

- przygotowywanie całości spraw związanych z wyborem sołtysa, rady sołeckiej,

- ewidencja uchwał samorządu wsi,

- organizacja współpracy z sołtysami.

c. prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, na Prezydenta, wyborami samorządowymi, referendum,

d. prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

 1. ewidencja zarządzeń Wójta.

2)     W zakresie spraw związanych z obronnością :

a)     udział w organizowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej oraz jej przygotowywanie,

b)     udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej,

c)      obsługa merytoryczna i formalna związana z kwalifikacją wojskową i jej  przeprowadzeniem,

d)     rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z  przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej,

e)                  przygotowywanie projektów corocznych wytycznych wójta do realizacji zadań obronnych;

f)          przygotowywanie projektów porozumień wójta z jednostkami organizacyjnymi dotyczących realizacji zadań obronnych z zakresu administracji samorządowej;

g)         realizacja regulaminu na czas stanu nadzwyczajnego;

h)        szkolenia obronne;

i)           prowadzenie katalogu zadań obronnych realizowanych przez gminę oraz przygotowywanie propozycji związanych z podziałem tych zadań na poszczególnych wykonawców i ich aktualizacja;

j)           realizacja planu zamierzeń obronnych;

k)         organizowanie i prowadzenie akcji kurierskiej oraz jej koordynowanie na szczeblu gminy, prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

l)           prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem stałego dyżuru oraz prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

m)     prowadzenie spraw dotyczących świadczeń rzeczowych i osobistych;

n)        reklamowanie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

3)     W zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:

a)     przygotowywanie projektów corocznych wytycznych burmistrza do realizacji zadań obrony cywilnej;

b)     planowanie działalności w zakresie realizacji obrony cywilnej;

c)      opracowywanie gminnych planów obrony cywilnej oraz bieżąca ich aktualizacja;

d)     przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i zagrożeń w czasie pokoju;

e)     przygotowywanie i organizowanie planowanej ewakuacji ludności oraz współudział w prowadzeniu akcji ratunkowych;

f)      dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej na szczeblu gminy oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;

g)     koordynowanie na szczeblu gminy przedsięwzięć w zakresie integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

h)     przekazywanie meldunków o zaistniałych zdarzeniach do Służby Operacyjnej Wojewody Podkarpackiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego;

i)       nadzór nad właściwym gospodarowaniem sprzętem i wyposażeniem obrony cywilnej (prowadzenie ksiąg inwentarzowych magazynu gminnego obrony cywilnej);

j)       realizowanie programów wynikających z polityki województwa i powiatu w zakresie obrony cywilnej;

k)     współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie obrony cywilnej;

l)       organizacja i nadzór nad formacjami obrony cywilnej, uzgadnianie stanu osobowego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;

m)   aktualizacja bazy służącej obronie cywilnej;

n)     prowadzenie spraw związanych i systemem wczesnego ostrzegania (SWO) i systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na szczeblu gminy;

 • o)     obsługa merytoryczna i formalna gminnego zespołu reagowania kryzysowego;

p)     przygotowanie propozycji dotyczących przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom i ich skutkom;

q)     zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze antyterrorystycznym;

r)      koordynowanie przedsięwzięć związanych z zapewnieniem niezbędnych środków do przetrwania i tymczasowego zakwaterowania poszkodowanej ludności;

s)      określenie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury oraz planowania zapobiegania tym zagrożeniom na administrowanym obszarze;

t)      nadzór i współdziałanie w przywracaniu porządku publicznego w strefach dotkniętych klęskami;

u)     gromadzenie danych o skali i skutkach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska dla celów planistycznych;

v)     udział w opracowaniu gminnego planu reagowania kryzysowego i jego bieżąca aktualizacja;

w)    opracowywanie i aktualizacja gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

x)     prowadzenie bazy danych i jej aktualizacja;

y)     powiadamianie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego zgodnie
z decyzją jego szefa lub jego zastępcy;

z)      przedstawienie wniosków i propozycji dla gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, w tym danych dotyczących ostrzegania i ewakuacji ludności zamieszkałej w obszarze rozprzestrzeniania się zagrożeń;

aa)  współdziałanie z innymi jednostkami gminnymi w zwalczaniu klęsk żywiołowych
i zagrożeń;

bb) monitorowanie i alarmowanie ludności, prowadzenie działań ratowniczych przy pomocy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego;

cc)   zbieranie  informacji o przebiegu akcji ratunkowej i przekazywanie ich szefowi gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.


Anna Zając - Inspektor do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

1)     ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

2)     przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu  zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną,

3)     wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w związku
z wystąpieniem choroby zaraźliwej,

4)     ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy
w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,

5)     przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów,

6)     wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze,

7)     przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki  i chwasty ponieśli straty gospodarcze,

8)     wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

9)     podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej
o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach
w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich  wykonania,

10)  przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,

11)  wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,

12)  wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów,

13)  ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń  technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji,

14)  nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego  wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska,

15)  poświadczenia własnoręczności podpisów dotyczących pracy  w gospodarstwach rolnych,

16)  prowadzenie rejestru i nadzoru nad działalnością spółek leśnych,

17)  występowanie do Wojewody z wnioskiem o wykonanie na koszt Państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów,

18)  możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody, w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,

19)  prowadzenie administracji w zakresie łowiectwa,

20)  współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarem gminy, a w szczególności  w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie,

21)  realizacja zadań wynikających z  Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania,

22)  realizacja Programu Ochrony Środowiska,

23)  nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,

24)  wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną,

25)  przygotowanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji,

26)  szacowanie szkód w uprawach rolnych,

27)  naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza,

28)  nadzór nad zabytkowymi parkami oraz wysadzaniem krzewów i kwiatów na rabatach kwiatowych,

29)  współdziałanie z jednostkami obsługi rolnictwa szczebla powiatowego
i wojewódzkiego,

30)  organizacja i nadzór nad przebiegiem wyborów do Izb Rolniczych.


Małgorzata Kasperska - Inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych i sekretariatu

1)     zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania urzędu oraz prawidłowej obsługi stron,

2)     nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych,

3)     prowadzenie sekretariatu:

 1. obsługa centrali telefonicznej, faksu i ksera,
 2.  przyjmowanie, rozdział, wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 3. prowadzenie rejestru delegacji służbowych,

4)     zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości.

5)     gromadzenie i ewidencjonowanie aktów prawnych,

6)     gospodarowanie drukami i czasopismami,

7)     przygotowywanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie odbycia stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych, robót publicznych,

8)     prowadzenie teczek osobowych osób zatrudnianych w ramach skierowań z Urzędu Pracy,

9)     rozliczanie urlopów, zwolnień od pracy dla pracowników skierowanych przez Urząd Pracy, sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia,

10)  przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu zatrudnienia, kwartalne rozliczanie czasu pracy, prowadzenie list obecności, kart ewidencji czasu pracy i ewidencji zwolnień lekarskich,

11)  zadania z zakresu BHP dotyczące przydziału odzieży, żywności i napojów profilaktycznych pracownikom urzędu gminy.

12)  prowadzenie książek wyjść służbowych i prywatnych, ewidencja godzin do odpracowania i nadpracowanych,

13)  przesyłanie sprawozdań do GUS,

14)  obsługa platformy ePUAP,

15)  prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów – zleceń na zamierzenia o wartości nie przekraczającej 30 000 € w ramach swojego stanowiska,

16)  zamawianie pieczęci urzędowych i prowadzenie ich ewidencji,

17)  dbanie o bieżące uzupełnianie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy i „na krzyżówce”, raz w tygodniu szczegółowe dokonywanie weryfikacji informacji,

18)  prowadzenie i aktualizacja strony internetowej urzędu gminy,

19)  prowadzenie spraw z zakresu opieki zdrowotnej pracowników – badania lekarskie,

20)  prowadzenie dokumentacji  związanej z kontrolą zarządczą,

21)  prowadzenie i realizacja prac społeczno-użytecznych osób skazanych, m. in.: - opracowywanie harmonogramu prac zgodnie ze wskazówkami sądu, - ustalanie zakresu wykonywanych zadań, ilości odpracowywanych godzin, - rozliczenie
z wykonania prac, - korespondencja z Sądem Rejonowym w zakresie wykonania przydzielonych zadań.

 

Joanna Szczupak -Inspektor do spraw rozliczeń z użytkownikami sieci wodno - kanalizacyjnej i  gospodarki odpadami 

1)     Księgowanie wpłat za wodę i ścieki na odpowiednich urządzeniach księgowych,

2)     Wystawianie wezwań do zapłaty  za zaległości w opłatach za wodę i ścieki,

3)     Prowadzenie postępowania zmierzającego do ściągnięcia należności od dłużników,

4)     Prowadzenie ewidencji należności od odbiorców (kontrahentów i osób fizycznych).

5)     Prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego.

6)     Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Zarzecze.

7)     Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.:

 1. obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
 2. prowadzenie postępowań windykacyjnych,
 3. aktualizacja baz danych właścicieli nieruchomości, objętych systemem gospodarki nieruchomościami.

8)     Sprawozdawczość.

Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych
w zakresie swojego stanowiska.

Bar Paweł - Inspektor do spraw inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

1)     współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego,

2)     nadzór nad inwestycjami oraz remontami na terenie gminy o wartości robót do 50 tyś. zł netto ( obejmuje również budownictwo komunalne),

3)     budowa i konserwacja dróg komunalnych, mostów oraz nadzór nad ich eksploatacją,

4)     utrzymanie przystanków PSK,

5)     utrzymanie obiektów budowlanych mienia komunalnego,

6)     nadzór nad pracownikami gospodarczymi zatrudnionymi w Urzędzie Gminy Zarzecze”.

 

Płocica Paweł - Inspektor do spraw zamówień publicznych i programów pomocowych oraz ochrony zabytków

1)     prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,

2)     sprawowanie opieki nad zabytkami kultury, współdziałanie w tym zakresie
z konserwatorem zabytków,

3)     utrzymanie cmentarzy, pomników i mogił powojennych,

4)     kontrola oświetlenia ulic i współpraca z dysponentem sieci,

5)     prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów – zleceń na zamierzenia o wartości nie przekraczającej 30 000 € w sprawach inwestycyjnych i zakupu materiałów budowlanych,

6)     współpraca w zakresie redagowania strony internetowej i Pisma Samorządowego Gminy Zarzecze – „Kurier Zarzecki”,

7)     przygotowywanie wniosków o dotacje i dopłaty ze środków pozabudżetowych,

8)     przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą
o zamówieniach publicznych,

9)     sprawy z zakresu promocji gminnych inwestycji,

10)  Współpraca z powiatem w zakresie realizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

11)  Podział terytorialny, zmiany granic administracyjnych,

12)  Gospodarka gruntami komunalnymi, obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy oraz gospodarka zasobem mieszkaniowym,

13)  Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,

14)  Sporządzanie deklaracji w sprawie naliczenia podatkiem od nieruchomości  
i gminnej deklaracji oraz korekt deklaracji podatku od nieruchomości,

15)  Kwartalne sporządzanie aktualnych wykazów nieruchomości gminnych ,

16) Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi.

 

Obłoza Krzysztof - Inspektor do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informatyki

1)     prowadzenie oraz koordynacja  prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2)     opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz opracowanie opinii odnośnie potrzeby opracowania raportu oddziaływania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

3)     przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

4)     wdrażanie informatyki do pracy urzędu,

5)     przygotowywanie wniosków i propozycji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego,

6)     sprawowanie bieżącego nadzoru nad programem informatyki gminy, w tym zapewnienie serwisów i oprogramowania,

7)     opracowanie analiz i raportów o stanie informatyki,

8)     prowadzenie i koordynacja spraw związanych z budową szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy,

9)     udzielanie informacji w zakresie sporządzania umów dzierżawnych,

10)  wykazywanie gospodarstw do sprzedaży w razie braku możliwości przekazania gospodarstwa na następcę,

11)  geodezja i gospodarka gruntami, zatwierdzanie podziałów, rozgraniczenia,

12)  nadzór techniczny i merytoryczny nad Gminną Orkiestrą Strażacką,

13)  prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

14)  opiniowanie i uzgadnianie stref oraz badań geologicznych.

 

Marta Michalik -stanowisko do spraw rozliczeń transportowych, obsługi stowarzyszeń i organizacji pozarządowych oraz działalności gospodarczej

1)     prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją własnych pojazdów i kierowców pojazdów szkolnych i OSP,  rozliczenie czasu pracy kierowców,

2)     rozliczenie zużytego paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych,

3)     odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dotyczących wydawania kart drogowych pojazdu służbowego BUS FORD TRANSIT, autobusu szkolnego AUTOSAN oraz miesięcznych kart pożarniczych pojazdów samochodowych i pracy sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zarzecze,

4)     obsługa biurowa organizacji pozarządowych,

5)     obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez wójta,

6)     prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

7)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

8)     prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach i placówkach handlowych oraz nadzór nad prawidłowością wnoszenia opłat w tym zakresie,

9)     prowadzenie ewidencji zgłoszonych przez organizacje społeczne zawiadomień
o organizowanych zabawach publicznych,

10)  przyjmowanie zgłoszeń o udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne,

11)  przyjmowanie zgłoszeń o  zezwolenie na organizowanie zgromadzeń,

12)  spis powszechny.

 

  Informacje kulturalne

  Wirtualny spacer po centrum sportu
  2012-02-07 02:00:00

  Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

  Turystyka i wypoczynek