Zarzecze » Urząd Gminy » Stanowiska

Stanowiska

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Telega Jan - Zastępca Wójta

                      Inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej, sportu, mienia wiejskiego i melioracji

 1.  Zastępstwo Wójta Gminy w zakresie wszystkich spraw podczas jego nieobecności, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy,

 2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową na terenie gminy,

 3. Zapewnienie prawidłowych warunków przeciwpożarowych w urzędzie gminy,

 4. Współpraca ze spółką wodną i prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego,

 5. Nadzór nad mieniem komunalnym użytkowanym rolniczo ( zagospodarowanie, nawożenie),

 6. Nadzór na zarządzaniem kryzysowym, ochrona przeciwpowodziowa,

 7. Nadzór nad odśnieżaniem w okresie zimowym,

 8. Nadzór nad działalnością Zakładu Komunalnego Gminy Zarzecze

 9. Organizacja transportu i dowozu uczniów do szkół,

      10.  Promocja gminy,

      11.  Współpraca z organizacjami, klubami i zrzeszeniami sportowymi, planowanie środków na potrzeby rozwoju kultury fizycznej

 

Kiełbowicz Tadeusz   -  Sekretarz Gminy

 1. zapewnienie zgodności wydawania decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 3. przygotowywanie zakresów czynności dla pracowników,

 4. nadzorowanie i przestrzeganie rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,

 5. zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,

 6.  nadzorowanie i przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,

 7. organizowanie współdziałania z sołectwami oraz osiedlem i jednostkami organizacyjnymi gminy,

 8. inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

 9. zapewnienie przestrzegania w Urzędzie tajemnicy państwowej i służbowej,

     10.   całość spraw  związanych z prowadzeniem informacji niejawnych,

     11.  organizowanie praktyk w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych,

     12.  nadzór nad realizacją zadań służy bezpieczeństwa i higieny pracy

     13.  nadzór nad prowadzeniem kontroli zarządczej

     14.  nadzór nad kontrolą podatkową w terenie  w zakresie podatku od nieruchomości

     15.  nadzór nad inwestycjami realizowanymi na terenie gminy

     16.  nadzorowanie ochrony danych osobowych w urzędzie

     17.  realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska

 

Podolak Barbara - Skarbnik Gminy

 1.  Opracowywanie projektu budżetu gminy,

 2. Przygotowywanie projektów uchwał na sesję i zarządzeń Wójta dotyczących zmian budżetu,

 3. Kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

 4. Opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

 5. Nadzór nad prowadzeniem rozliczeń związanych z podatkiem VAT

 6. Nadzór nad księgowością podatkową

 7. Nadzór nad finansowaniem oświaty

 8. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

 9. Opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy, zgłaszanie swoich propozycji radzie gminy,

 10. Kontrola gospodarki finansowej  jednostek organizacyjnych,

 11. Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, Urzędem Marszałkowskim, bankiem wykonującym obsługę finansową gminy,

 12. Nadzór nad prowadzonymi inwestycjami pod względem finansowym

 13. Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

 14. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Hajduk Magdalena – Zastępca Skarbnika, Inspektor do spraw księgowości budżetowej

 1.  prowadzenie księgowości budżetowej, syntetycznej i analitycznej

 2. ewidencja rozrachunków z kontrahentami,

 3. ewidencja materiałów,

 4. prowadzenie kart wydatków  wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej,

 5. sprawozdawczość budżetowa,

 6. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

 7. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

 8. prowadzenie inwentaryzacji składników mienia komunalnego, wycena i rozliczanie

 9. wprowadzanie danych do programu BESTIA

 10. prowadzenie arkuszy spisu z natury

 11. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

 Grażyna Tytuła - Inspektor do spraw rozrachunków z budżetem państwa i innymi wierzycielami

 1. prowadzenie kart wynagrodzeń , kart rozrachunkowych i kart zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych zatrudnionych pracowników,

 2. sporządzanie list płac pracowników urzędu, pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

 3. ewidencja rozrachunków z pracownikami – podatek dochodowy, rozliczanie składki ZUS oraz pożyczek i funduszu świadczeń socjalnych

 4. ustalanie  kapitału początkowego,

 5. sprawozdawczość budżetowa

 6. sporządzanie dokumentacji do refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych

 7. sporządzanie dokumentacji do ZUS po ustaniu zatrudnienia

 8. rozliczanie wpłat związanych z PEFRON

 9. realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Zofia Wilk - Inspektor do spraw budżetu, księgowości instytucji kultury i rozliczania podatku VAT

 1. prowadzenie księgowości budżetowej – księgowanie w organie gminy wydatków i dochodów Urzędu Gminy oraz jednostek budżetowych

 2. prowadzenie kart dochodów wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej oraz uzgadnianie dochodów z tytułu podatków i opłat

 3. współpraca z księgowością ZEAS-u

 4. sprawozdawczość budżetowa i finansowa organu gminy

 5. realizacja faktur i rachunków,

 6. prowadzenie ewidencji zaciąganych kredytów i pożyczek

 7. wystawianie faktur VAT,

 8. prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług, sporządzanie deklaracji VAT.

 9. realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Justyna Ulma - Inspektor do spraw rozliczeń z użytkownikami budynków mienia komunalnego i innymi wierzycielami

1.   Realizacja faktur i rachunków,

2.   Ewidencja wydatków strukturalnych w urzędzie gminy

3.   Naliczanie opłat czynszowych oraz  opłat za c.o., energię elektryczną, gaz dla lokali użytkowych i mieszkalnych mienia komunalnego

4.   Sporządzanie faktur i prowadzenie rejestru podatku VAT.

5   Sprawozdawczość budżetowa i finansowa

6.   Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Halina Płocica - Inspektor do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

 1. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego w systemie informatycznym,

 2. zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia zobowiązań pieniężnych, stosowanie ulg i umorzeń,

 3. naliczanie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzanie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych,

 4. wykazywania  w sporządzanej sprawozdawczości skutków obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

 5. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,

 6. naliczanie podatku od nieruchomości,

 7. kontrola naliczenia podatku od nieruchomości w terenie,

 8. realizacja przepisów ustawy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie udzielenia ulg i umorzeń,

 9. sprawozdawczość

 10. realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska

 11. wydawanie postanowień potwierdzających okresy pracy w gospodarstwie rolnym;

 

Elżbieta Madera  - Inspektor do spraw księgowości podatkowej i kadr

 1. księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości,
 2. księgowanie i rozliczanie wpływów z podatku od środków transportowych,
 3. zamykanie kont podatkowych w systemie informatycznym,
 4. przygotowywanie i wysyłanie upomnień dotyczących zaległości w podatku rolnym, leśnym, podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu,
 5. przygotowywanie i przesyłanie tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego,

6.  sprawozdawczość z dochodów ,

7. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu,

8.  prowadzenie spraw kadrowych pracowników (prowadzenie teczek osobowych, rozliczanie urlopów, sporządzanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia, sprawozdawczość z  zakresu zatrudnienia, czasu pracy i wynagrodzenia, nadzór nad terminowością składania oświadczeń majątkowych).

9.realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska

10. księgowanie i windykacja innych należności

11. prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania (kwitariusze K-103)

12. rozliczanie inkasentów z poboru zobowiazania pieniężnego

13. naliczanie prowizji inkasentom

 

Edyta Kacza - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o Aktach Stanu Cywilnego

 2. Realizacja Ustawy o zmianie imion i nazwisk

 3. Realizacja ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 4. Realizacja ustawy o ewidencji ludności

 5. Realizacja Ustawy o dowodach osobistych,

 6. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i  porządku publicznego,

 7. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Aneta Ziętek

1/4 wymiaru czasu pracy - zadania z  obsługi organów gminy, samorządów wsi i osiedla

1/4 wymiaru czasu pracy – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,

1/4 wymiaru czasu pracy – Archiwista - Koordynator czynności kancelaryjnych

1/4 wymiaru czasu pracy - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i obrony cywilnej


1. Obsługa prawna, kancelaryjno-organizacyjna i techniczna Rady Gminy  oraz Komisji Rady,

    - organizowanie posiedzeń rady gminy, komisji rady gminy oraz przygotowywanie 

      materiałów,

    - prowadzenie ewidencji uchwał rady gminy,

    - przekazywanie do publikacji w dzienniku urzędowym województwa podkarpackiego,

      przekazywanie uchwał regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art. 90 ustawy z dnia

      8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 2. Obsługa prawna, kancelaryjna, organizacyjno-techniczna poszczególnych sołectw i osiedla

     mieszkaniowego, w tym:

    - przygotowywanie zebrań wiejskich,

    - przygotowywanie całości spraw związanych z wyborem sołtysa, rady sołeckiej,

    - ewidencja uchwał samorządu wsi,

    - organizacja współpracy z sołtysami.

 3. Prowadzenie spraw związanych z wyborami do Sejmu, Senatu, na Prezydenta, wyborami samorządowymi, referendum.

 4. Ewidencja zarządzeń Wójta.

 5.  Nadzór, koordynacja i kontrola nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem skarg i wniosków,   ewidencja skarg i wniosków składanych do Urzędu.

 6. Prowadzenie archiwum zakładowego.

 7. Zastępstwo w przypadku nieobecności Kierownika USC w zakresie realizacji ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imion i nazwisk, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy.

 8. Opracowywanie i aktualizowanie planu zarządzania kryzysowego gminy.

 1. Przygotowywanie, prowadzenie i dokumentowanie prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

10.  Przedstawianie Wójtowi corocznych propozycji do planu działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

11.  Opracowywanie i uaktualnianie planu zarządzania kryzysowego gminy, a także innych dokumentów wynikających z aktualnych przepisów prawnych.

12.  Nadzór nad planami ochrony ujęć wody, urządzeń wodnych oraz przygotowania awaryjnych ujęć wody pitnej dla ludności.

13.  Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem zasad gospodarowania sprzętem OC w gminie i w zakładach pracy na podległym terenie.

14.  Organizowanie okresowych inwentaryzacji, przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu.

15.  Dokonywanie analizy stanu zaopatrzenia formacji OC i ludności w sprzęt i materiały OC.

16.  Współudział w opracowaniu planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Zarzecze.

17.  Przedstawianie wójtowi propozycji rocznego planu realizacji zadań obronnych dla urzędu.

18.  Współudział w aktualizacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

19.  Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz sił zbrojnych oraz obrony cywilnej.

20.  Przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.

21.  Opracowywanie i utrzymywanie w stałej aktualności dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru

22.  Planowanie i opracowywanie dokumentacji dotyczącej organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru gminy.

23.  Opracowywanie planów i organizacja szkoleń obronnych Gminy Zarzecze.

24.   Utrzymywanie w ciągłej aktualności dokumentacji planistycznej tabeli realizacji zadań operacyjnych (zestawów zadań)

25.   Udział  w organizowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej oraz jej przygotowywanie.

26.  Udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej.

27.  Obsługa merytoryczna i formalna związana z kwalifikacją wojskową i jej  przeprowadzeniem.

28.  Rozliczanie i sporządzanie sprawozdań z  przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej.

29.  Przygotowanie projektów corocznych wytycznych do realizacji zadań obronnych.

30.  Planowanie  i organizowanie działalności obronnej gminy, współdziałanie w realizacji zestawów zadań oraz ukierunkowanie i koordynowanie zestawu zadań.

31.  Prowadzenie spraw związanych z osiąganiem gotowości obronnej państwa w skali  gminy.

32.  Prowadzenie zestawu zadań obronnych(realizowanych przez gminę) i przygotowanie propozycji związanych z podziałem zadań na poszczególnych wykonawców oraz ich aktualizacja.

33.  Organizowanie i prowadzenie Akcji Kurierskiej oraz jej koordynowanie na szczeblu gminy, prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

34.  Prowadzenie spraw związanych z organizacją i prowadzeniem stałego dyżuru na szczeblu gminy i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

35.  Spis powszechny.

36.  Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.

37.  Realizacja zadań wynikających z Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania.

 

Anna Zając - Inspektor do spraw rolnictwa i ochrony środowiska

1. Ochrona roślin przed chorobami, szkodnikami i chwastami.

2. Przyjmowanie i przekazanie zgłoszeń o podejrzeniu  zachorowania zwierząt na chorobę zakaźną, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę, podjęcie starań mających na celu jego schwytanie  lub zabicie, a w razie niemożności dokonania tego – powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,

3. Wyznaczanie biegłych do wyceniania zwierząt zabijanych lub padłych w  związku z wystąpieniem choroby zaraźliwej.

4. Ponoszenie kosztów stosowania środków ochronnych i nadzoru na obszarze gminy w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt.

5. Przyjmowanie informacji o pojawianiu się chorób, szkodników i chwastów.

6. Wzywanie do wykonania określonych czynności lub wykonanie zastępcze.     

7. Przyznawanie zasiłków właścicielom gruntów rolnych, którzy zwalczając choroby, szkodniki  i chwasty ponieśli straty gospodarcze.

8. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

9. Podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez państwowego lekarza weterynarii tymczasowych środkach w celu umiejscowienia choroby i dopilnowania ich  wykonania.

10. Przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią.

11. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości.

12. Wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

13. Ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń  technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości w zakresie hałasu i wibracji.

14. Nakazywanie użytkownikowi maszyny lub urządzenia technicznego  wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska.

15. Poświadczenia własnoręczności podpisów dotyczących pracy  w gospodarstwach rolnych.

16. Prowadzenie rejestru i nadzoru nad działalnością spółek leśnych.

17. Występowanie do Wojewody z wnioskiem o wykonanie na koszt Państwa niektórych czynności z zakresu zagospodarowania lasów.

18. Możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody, w przypadku wprowadzenia przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych.

19. Prowadzenie administracji w zakresie łowiectwa.

20. Współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu łowieckim obszarem gminy, a w szczególności  w zakresie ochrony zwierzyny bytującej na jej terenie.

21. Współpraca z Zakładem Komunalnym Gminy Zarzecze.

22. Realizacja zadań wynikających z  Regulaminu Gminnego Zespołu Reagowania

23. Realizacja Programu Ochrony Środowiska

24. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

25. Nadzór nad prowadzeniem akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt

26. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

27.Przygotowanie decyzji w sprawie odebrania właścicielowi lub osobie utrzymującej zwierzę rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane i przekazywanie go do schroniska dla zwierząt albo innej osobie lub instytucji

28.Szacowanie szkód w uprawach rolnych

29.Naliczanie opłat za emisję zanieczyszczeń do powietrza

30.Nadzór nad zabytkowymi parkami oraz wysadzaniem krzewów i kwiatów na rabatach kwiatowych

31.Współdziałanie z jednostkami obsługi rolnictwa szczebla powiatowego i wojewódzkiego

32.Organizacja i nadzór nad przebiegiem wyborów do Izb Rolniczych

33.Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Małgorzata Kasperska - Inspektor do spraw organizacyjno-administracyjnych i sekretariatu

 1. zapewnienie sprawnej obsługi i funkcjonowania urzędu oraz prawidłowej obsługi stron
 2. nadzór nad utrzymaniem czystości w pomieszczeniach biurowych,
 3. prowadzenie sekretariatu: obsługa centrali telefonicznej, faksu i ksera, przyjmowanie, rozdział, wysyłanie korespondencji i przesyłek, prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 4. zaopatrzenie w materiały biurowe i środki czystości
 5. gromadzenie i ewidencjonowanie aktów  prawnych,
 6. zabezpieczenie urzędu przed włamaniem i kradzieżą,
 7. gospodarowanie drukami i czasopismami,
 8. prowadzenie list obecności, kart ewidencji czasu pracy i ewidencji zwolnień lekarskich, kwartalne rozliczenie czasu pracy,
 9. prowadzenie książek wyjść służbowych i prywatnych, ewidencja godzin do odpracowania   i nadpracowanych,
 10. przesyłanie sprawozdań do GUS
 11. obsługa platformy ePUAP
 12. protokołowanie narad pracowniczych,
 13. prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów – zleceń na zamierzenia o wartości nie przekraczającej 30 000 € w ramach swojego stanowiska
 14. zamawianie pieczęci urzędowych i prowadzenie ich ewidencji,
 15. dbanie o bieżące uzupełnianie informacji na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu gminy i „na krzyżówce”, raz w tygodniu szczegółowe dokonywanie weryfikacji informacji,
 16. prowadzenie ewidencji zgłoszonych przez organizacje społeczne zawiadomień o organizowanych zabawach publicznych,
 17. przyjmowanie zgłoszeń o udzielanie i cofanie zezwoleń na zbiórki publiczne,
 18. przyjmowanie zgłoszeń o  zezwolenie na organizowanie zgromadzeń,
 19. prowadzenie i aktualizacja strony internetowej urzędu gminy,
 20.  prowadzenie spraw z zakresu opieki zdrowotnej pracowników – badania lekarskie,
 21. prowadzenie dokumentacji  związanej z kontrolą zarządczą,
 22. przygotowywanie wniosków do PUP, rozliczanie urlopów, sporządzanie dokumentów zwiazanych z przebiegiem zatrudnienia
 23. przygotowanie danych do sprawozdań
 24. realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych  w zakresie swojego stanowiska

 

Anna Baran -Inspektor do spraw gospodarki odpadami

 1. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z funkcjonowaniem systemu  gospodarki odpadami  komunalnych na terenie Gminy Zarzecze,
 2. Obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami komunalnymi,
 3. Aktualizacja bazy danych wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi,
 4. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 5. Współudział w opracowaniu potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich weryfikacja,
 6. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opracowanie SIWZ do zamówienia,
 7. Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom sprawozdań i informacji dotyczących  gospodarowania odpadami komunalnymi,
 8. Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, (w tym sprawdzanie stanu faktycznego w terenie),
 9. Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 10. Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród mieszkańców gminy,
 11. Opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronach internetowych gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 12. Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym opracowywanie projektów decyzji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
 13. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących opłat i kar naliczonych w związku z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 14. Przyjmowanie i prowadzenie weryfikacji deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 15. Realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
 16. Monitorowanie prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów wielkogabarytowych, prawidłowość wystawianych sprawozdań kwartalnych oraz kart odpadów i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy),
 17. Prowadzenie dokumentacji związanej ze zwrotem podatku akcyzowego
 18. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Zarzecze (w tym pisanie wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW i NFOŚiGW)
 19. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska;

 

Bar Paweł - Inspektor do spraw inwestycji i gospodarki mieniem komunalnym

 1. Współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego,
 2. Nadzór nad inwestycjami oraz remontami na terenie gminy o wartości robót do 50 tyś. zł netto ( obejmuje również budownictwo komunalne),
 3. Budowa i konserwacja dróg komunalnych, mostów oraz nadzór nad ich eksploatacją,
 4. Utrzymanie przystanków PKS,
 5. Utrzymanie obiektów budowlanych mienia komunalnego
 6. Nadzór nad pracownikami gospodarczymi zatrudnionymi w  urzędzie gminy,
 7. Realizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz ustaw o stanach nadzwyczajnych w zakresie swojego stanowiska.

 

Płocica Paweł - Inspektor do spraw zamówień publicznych i programów pomocowych oraz ochrony zabytków

 1. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i utrzymaniem gminnych obiektów zabytkowych,
 2. Sprawowanie opieki nad zabytkami kultury, współdziałanie w tym zakresie z konserwatorem zabytków,
 3. Utrzymanie cmentarzy, pomników i mogił powojennych,
 4. Kontrola oświetlenia ulic i współpraca z dysponentem sieci.
 5. Prowadzenie procedury zapytania o cenę na usługi i zakupy oraz sporządzanie umów – zleceń na zamierzenia o wartości nie przekraczającej 30 000 € w sprawach inwestycyjnych i zakup materiałów budowlanych
 6. Współpraca w zakresie redagowania strony internetowej i Pisma Samorządowego Gminy Zarzecze – „Kurier Zarzecki”
 7. Przygotowywanie wniosków o dotacje i dopłaty ze środków pozabudżetowych,
 8. Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
 9. Sprawy z zakresu promocji gminnych inwestycji,
 10. Współpraca z powiatem w zakresie realizacji ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,
 11. Podział terytorialny, zmiany granic administracyjnych,
 12. Gospodarka gruntami komunalnymi, obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy oraz gospodarka zasobem mieszkaniowym,
 13. Prowadzenie ewidencji nieruchomości gminnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,
 14. Kwartalne sporządzanie aktualnych wykazów nieruchomości gminnych i korekt deklaracji podatku od nieruchomości,
 15. Oznaczenie nieruchomości numerami porządkowymi,

 

Obłoza Krzysztof - Inspektor do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz informatyki

 1. Prowadzenie oraz koordynacja  prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz  studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. Opracowywanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć oraz opracowanie opinii odnośnie potrzeby opracowania raportu oddziaływania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
 3. Przygotowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 4. Wdrażanie informatyki do pracy urzędu,
 5. Przygotowywanie wniosków i propozycji w zakresie zakupu sprzętu komputerowego,
 6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad programem informatyki gminy, w tym zapewnienie serwisów i oprogramowania,
 7. Opracowanie analiz i raportów o stanie informatyki,
 8. Prowadzenie i koordynacja spraw związanych z budową szerokopasmowej sieci internetowej na terenie gminy,
 9. Udzielanie informacji w zakresie sporządzania umów dzierżawnych
 10. Wykazywanie gospodarstw do sprzedaży w razie braku możliwości przekazania gospodarstwa na następcę,
 11. Geodezja i gospodarka gruntami, zatwierdzanie podziałów, rozgraniczenia

 12. Nadzór techniczny i merytoryczny nad Gminną Orkiestrą Strażacką,
 13. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 14. Opiniowanie i uzgadnianie stref oraz badań geologicznych

 

Marta Michalik

 1. naliczanie opłat oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 2. wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z ewidencją własnych pojazdów i kierowców pojazdów szkolnych i OSP,  rozliczenie czasu pracy kierowców,
 4. rozliczenie zużytego paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych,
 5. odpowiedzialność za gospodarkę drukami ścisłego zarachowania dotyczących wydawania kart drogowych pojazdu służbowego BUS FORD TRANSIT, autobusu szkolnego AUTOSAN oraz miesięcznych kart pożarniczych pojazdów samochodowych i pracy sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zarzecze
 6. obsługa biurowa organizacji pozarządowych,
 7. obsługa imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez wójta,

Informacje kulturalne

Wirtualny spacer po centrum sportu
2012-02-07 02:00:00

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu

Turystyka i wypoczynek