Zarzecze, dnia 28.12.2020 r.

ZP.271.30.2020.PP

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych  równowartości kwoty 30.000 euro,

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1843) 

 

Zamawiający:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie Dokumentacji Techniczno-Kosztorysowej dla zadania pn. Odtworzenie zabytkowego muru łącznikowego w zespole pałacowo-parkowym w Zarzeczu

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie: wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz szczegółowych specyfikacji technicznej dla zadania pn. Odtworzenie muru łącznikowego w zespole pałacowo-parkowym w Zarzeczu wraz z uzyskaniem decyzji Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • Ustawy z dnia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 roku, poz. 282),
  • Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609),
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1333).Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego wykształcenia uprawniającego go do wykonywania przedmiotu zamówienia z niniejszego Zapytania.

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia do PWKZ w Przemyślu, oferent zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla opracowanego przez siebie Programu.

 

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 20 lutego 2021 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7
  3. Termin złożenia oferty: 5 stycznia 2021 r. 13:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie:  MUR ŁĄCZNIKOWY.
  4. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29, e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl

    Protokół rozeznania cenowego – opracowanie dokumentacji na odtworzenie muru łącznikowego