Aktualności


„Niskie kwalifikacje – równe szanse”

Data:
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z obszaru poprawy sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2010 informujemy o realizacji projektu.

Niskie kwalifikacje – równe szanse

 

Projekt realizowany jest przez Econat Natalia Cios w partnerstwie z  AMD-GROUP Michał Drymajło w ramach Działania 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  w zakresie osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości do podjęcia zatrudnienia 70 osób o niskich kwalifikacjach (35 kobiet, 35 mężczyzn) w tym dla 40 osób bezrobotnych (20 kobiet i 20 mężczyzn) oraz 30 osób biernych zawodowo (15 kobiet, 15 mężczyzn) powyżej 29 r. życia zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w powiatach: jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, przemyskim ziemskim, leskim, bieszczadzkim, niżańskim, lubaczowskim, kolbuszowskim, leżajskim, przeworskim.

 

Osoby, które podejmą się uczestnictwa w projekcie i go ukończą, zwiększą szansę na pracę (przez dostosowanie własnych kompetencji i kwalifikacji do oczekiwań rynku), której znalezienie głównie determinowane jest posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym.

 

 1. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią następujące kryteria  dostępu:
  1. Posiadają niskie kwalifikacje – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie ( wykształcenie średnie lub niższe włącznie);
  2. Pozostają w wieku powyżej 29 r życia;
  3. Zamieszkują powiaty zgodnie z KC: jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, lubaczowski, niżański, kolbuszowski, leżajski, przeworski;
  4. Są osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w PUP lub biernymi zawodowo;

 

 1. Dodatkowe punkty przyznane zostaną osobom:
 1. Bez stażu pracy,
 2. Długotrwale bezrobotnym, czyli osobami bezrobotnymi nieprzerwanie przez okres >12 miesięcy,
 3. Gdzie dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 800 zł,

Korzystając z różnych form wsparcia w ramach projektu każdy uczestnik ma niepowtarzalną szansę poszerzyć nie tylko swoje kwalifikacje ale również uzyskać szansę na nową pracę. Każda z osób przystępująca do programu otrzyma:

– Indywidualne Doradztwo Zawodowe z opracowaniem IPD

– Indywidualne konsultacje z psychologiem

– Warsztaty umiejętności społecznych: aktywne poszukiwanie pracy, automotywacja, kompetencje pracownicze, komunikacja

– Szkolenie/ kursy komputerowe

– Szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji zawodowych

– Wsparcie szkoleniowe – rozwój kwalifikacji zawodowych w ramach którego przewidziane zostały:

 • staże zawodowe w wysokości 1280,00 zł brutto
 • pośrednictwo pracy

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn

 

Ponadto zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub osobą zależną
 • catering w trakcie szkoleń

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie informacji o projekcie wśród potencjalnych uczestników projektu. Zapraszamy do zapoznania się z informacją na naszej stronie internetowej: www.econat.com.pl

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny:  882 870 003; bądź e-mail: a.cios@amd-group.pl

 

Biuro projektu:

 1. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
  (C.H. Europa II – 4 piętro)

Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem

Anna Cios

Asystent projektu

Amd group

Rzeszów

Udostępnij: