Aktualności


Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”.

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 19 listopada 2021 r. w Urzędzie Gminy Zarzecze nastąpiło podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”. Umowę podpisał Wójt Gminy Zarzecze – Tomasz Bury, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zarzecze – Zofii Wilk z Grzegorzem Pacułą – właścicielem firmy Usługi Remontowo-Budowlane z Muniny.

Wartość robót budowlanych po przetargu wynosi 4.278.212,57 zł, termin realizacji został określony na 14 miesięcy. Budynek zlokalizowany jest w centrum Zarzecza. W latach 90-tych XX wieku mieściła się w nim Szkoła Podstawowa, później budynek został przekształcony na lokale mieszkalne, które ze względu na ich zły stan techniczny musiały zostać przeniesione do innego budynku. Obecnie w budynku mieści się apteka oraz Zespół Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych. Przez kilka lat budynek w znacznej części był nieużytkowany i w tym celu w roku 2015 został opracowany projekt na przebudowę budynku. W roku 2016 Gmina Zarzecze złożyła do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego wniosek na realizację przedmiotowego zadania. Wniosek został oceniony pozytywnie, ale ze względu na długą listę rezerwową, czekał aż do bieżącego roku na przyznanie dofinansowania. W dniu 30 czerwca 2021 r. Gmina Zarzecze podpisała umowę dotacyjną RPPK.04.04.00-18/0021/16-00 na realizację tego zadania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Na realizację zadania Gmina otrzymała 2.943.694,49 zł. W przyszłym roku zostaną ogłoszone przetargi na dostawę wyposażenia dla przenoszonych z zarzeckiego pałacu dwóch jednostek, czyli Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do usług kulturalnych w nowym obiekcie.

Udostępnij: