Zarzecze, dnia 2.08.2019 r.

ZP.271.13.2.2019

ZAPYTANIE CENOWE

 Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2018 roku, poz. 1986) 

 

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze, zaprasza do składania ofert na:  “Remont dachu na budynku ORLIK w Zarzeczu”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje roboty remontowo-budowlane, polegające na remoncie dachu płaskiego, pokrytego papą wraz z dobudową wiaty konstrukcji drewnianej na budynku Orlik, zlokalizowanym na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu, w następującym zakresie:

  1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

– rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, rynien i okien połaciowych

– rozebranie pokrycia dachowego z papy

  1. b) roboty ziemne i fundamentowe:

– wykonanie otworów dla stóp fundamentowych

– osadzenie płaskownika pod montaż słupów S1

– betonowanie stóp fundamentowych betonem C20/25

  1. c) roboty ciesielskie i pokrywcze:

– osadzenie słupów S1 w stopach betonowych

– montaż płatwi o przekroju 12x12cm

– montaż krokwi o przekroju 7x14cm

– montaż wiatrolizolacji do więźby dachowej

– ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm

– wykonanie podbitki na krokwiach z desek elewacyjnych gr.17mm – wiata i okapy

– krycie połaci dachu blachą trapezową powlekaną kolor brązowy

– montaż deski czołowej

– montaż gąsiorów, pasa podrynnowego oraz obróbek blacharskich

– montaż orynnowania z PVC

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Szczegółowy zakres robót został opisany w przedmiarze robót.

Wymagany okres gwarancji na pokrycie dachowe – minimum 15 lat.

Wymagany okres gwarancji na roboty budowlane – minimum 36 miesięcy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek i płatności częściowych.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 31 października 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze ul. Długa 7
  3. Termin złożenia oferty: 9 sierpnia 2019 r. 10:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie  Remont dachu Orlik Zarzecze (nie otwierać przed 9.08.2019 godz. 10:15)
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 9.08.2019 r., godz. 10:15
  5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332

Oferta-remont-dachu-ORLIK

Przedmiar robót

Część rysunkowa