Zarzecze, dnia 4.09.2019 r.

ZP.271.17.2019.PP

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro,
zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późn. zm.)

 

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na: „Dostawa kostki brukowej”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę kostki brukowej, obrzeży oraz krawężników w celu przebudowy dróg i miejsc postojowych na terenie Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu w następujących ilościach:

 • Kostka brukowa nostalit (starobruk) – szara, grubość 6 cm – ilość 1.100 m2
 • Kostka brukowa nostalit (starobruk) – grafitowa, grubość 6 cm – ilość 50 m2
 • Obrzeże 8x25x100 szare – ilość 60 mb
 • Krawężnik 15x30x100 szary – ilość 200 mb

Materiały muszą być dostarczone na miejsce ustalone przez Zamawiającego.

Materiały muszą posiadać certyfikaty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2019 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze.
 3. Termin złożenia oferty: do 11 września 2019 r. 11:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: DOSTAWA KOSTKI BRUKOWEJ (nie otwierać przed 11.09.2019 godz. 11:15).
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 11.09.2019 r., godz. 11:15
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,

III. Załączniki do zapytania cenowego:

 1. Formularz ofertowy