Zarzecze, dnia 3.01.2020 r.

ZP.271.2.2020

Do Wykonawców

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:  Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na: 

Dostawa kruszywa budowlanego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 

Opis przedmiotu zamówienia:Zadanie obejmuje sukcesywną dostawę kruszywa budowlanego na potrzeby Gminy Zarzecze w ilości:

Poz. 1.  Pospółka  –  100 ton

Poz. 2.  Piasek płukany frakcja 0-2mm  –  200 ton

Poz. 3.  Piasek naturalny kopany  –  100 ton

 1. Zakres usługi obejmuje dostawę kruszywa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Zarzecze. Zgłoszenie zapotrzebowania na kruszywo nastąpi  telefonicznie lub pisemnie co najmniej dwa dni wcześniej przez pracownika Urzędu Gminy Zarzecze.
 2. Przyjęte powyżej ilości kruszywa są szacunkowe i mogą uleć zmianie ± 25 %.
 3. Podstawą przyjęcia towaru będzie dokument WZ przewoźnika zawierający datę, rodzaj frakcji kruszywa oraz masę, wydany na żwirowni/kopalni piasku.
 4. Zamawiający ma prawo do kontrolnego ważenia taboru przed i po rozładunku kruszywa.
 5. Rozliczenie finansowe za dostarczone kruszywo dokonywane będzie sukcesywnie – raz na koniec danego miesiąca zgodnie z dokumentami WZ.

 

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 30 września 2020 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 10 stycznia 2020 r. 9:30 w formie listu z dopiskiem na kopercie Dostawa kruszywa budowlanego (nie otwierać przed 10.01.2020 r. godz. 9:45)”
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 10.01.2020 r., godz. 9:45
 5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, kom.  695 553 332

 

Załączniki do zapytania cenowego:

FORMULARZ OFERTOWY

 

ROZPOZNANIE – kruszywo budowlane