Zarzecze, dnia 3.01.2020 r.

ZP.271.3.2020

      

Do Wykonawców

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.z 2019 roku, poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

„Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Zarzecze”

 

Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje dostawę kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Zarzecze w ilości:

Poz. 1.  Kliniec frakcja 20-40mm  –  300 ton

Poz. 2.  Tłuczeń frakcja 40-63mm  –  100 ton

 1. Zakres usługi obejmuje dostawę kruszywa w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Gminy Zarzecze.
 2. Podstawą przyjęcia towaru będzie dokument WZ przewoźnika zawierający datę, rodzaj frakcji kruszywa oraz masę, wydany na żwirowni.
 3. Zamawiający ma prawo do kontrolnego ważenia taboru przed i po rozładunku kruszywa.
 4. Rozliczenie finansowe za dostarczone kruszywo dokonywane będzie ryczałtowo – całość zamówienia/dostawy zgodnie z dokumentami WZ.
 5. Wykonawca przedłoży atesty jakości i pochodzenia materiału.

 

Informacje ogólne:

 1. Termin realizacji zamówienia: 31 marca 2020 r.
 2. Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze
 3. Termin złożenia oferty: do 10 stycznia 2020 r. 10:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie „Dostawa kruszywa drogowego (nie otwierać przed 10.01.2020 r. godz. 10:15)”
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 10.01.2020 r., godz. 10:15
 5. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty otrzymania faktury
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29,kom.  695 553 332

 

Załączniki do zapytania cenowego:

FORMULARZ OFERTOWY

ROZPOZNANIE – kruszywo drogowe