Aktualności


II SESJA IX KADENCJI RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 16 maja 2024r. (tj. czwartek) na godz.1100 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

II SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zarzecze,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zarzecze,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga – Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego”,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2024 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr P 1617 R Kańczuga – Jarosław wraz z przebudową obiektu mostowego”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zarzecze na lata 2024-2039,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa pomnika przyrody,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zarzecze,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zarzecze,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Rady Gminy Zarzecze,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego i wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, i Rodziny Rady Gminy Zarzecze,
 19. Dyskusja, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: