Aktualności


INFORMACJA DLA SPRZEDAWCÓW NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Przedsiębiorco! Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczeń o sprzedaży napojów alkoholowych za 2022 r.

Do dnia 31 stycznia 2023 r. prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych mają obowiązek złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2022 roku oraz opłacić I ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż tych napojów.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) przewiduje dodatkowy 30-dniowy termin na dopełnienie tego obowiązku. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z dodatkową opłatą, która wynosi 30% obowiązkowej opłaty (art. 11¹ ust. 2 wyż. cyt. ustawy).

Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych wynikają z art. 11¹ w/w ustawy. Zasady wnoszenia opłat (ich wysokości, terminy płatności, skutki niedotrzymania terminu itp.) są regulowane ustawowo.

Opłata za sprzedaż napojów alkoholowych zależy bezpośrednio od wartości sprzedaży tych napojów w poprzednim roku. Jeżeli przekroczyła podane niżej wartości, opłaty wynoszą odpowiednio:

  • 37 500 zł dla napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł dla napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok można złożyć:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze (pok. nr 6 ) lub
  • za pośrednictwem poczty – można wysłać oświadczenie wypełnione i podpisane na adres: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2023 r. – mogą wnosić opłatę jednorazowo za cały rok korzystania z zezwolenia w terminie do 31 stycznia 2023 r. lub w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września 2023 r.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2023 r. – wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2023 r. w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona  w dniach).

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa, jeżeli przedsiębiorca:

  • w terminie do 31 stycznia 2023 r. nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni lub w ciągu następnych 30 dni nie złoży tego oświadczenia wraz z opłatą dodatkową w wysokości 30 % rocznej opłaty podstawowej (w przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż wszystkich trzech rodzajów napojów alkoholowych dodatkowa opłata to 945 zł),
  • nie wniesie opłaty za korzystanie z zezwolenia uiszczonej w ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2023 r. lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia 2023 r., lub nie wniesie w ciągu następnych 30 dni wymaganej opłaty powiększonej o 30 % opłaty należnej za cały rok kalendarzowy.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem  o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13 wyż. cyt. ustawy).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu: BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEWORSKU
ODDZIAŁ W ZARZECZU 27 9106 0008 2002 0000 0794 0002. W tytule przelewu należy wpisać: przedsiębiorcę, nazwę punktu sprzedaży oraz określenie raty, której wpłata dotyczy.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Zarzecze lub poniżej.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA- POBIERZ

Udostępnij: