Aktualności


Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 – 2020 i możliwościach wsparcia w ramach LSR

Data:
Kategoria: Aktualności

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy powiatu przeworskiego: Gmina Przeworsk, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Zarzecze i Gmina Gać. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) w ramach inicjatywy LEADER. LSR jest jednym z priorytetowych dokumentów dla Stowarzyszenia, w którym sformułowano cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia.

Budżet LSR w kwocie 2 062 500 € jest realizowany zgodnie z Planem działania, przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (960 732 €), poprawę infrastruktury drogowej (457 626,87 €), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (400 545,04 €), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (95 095,14 €) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (148 500 €).

Cel ogólny 2.0 „Rozwój aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowany na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej” jest realizowany na obszarze wszystkich gmin partnerskich. Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie na realizację operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej oraz zachowania dziedzictwa lokalnego. Zrealizowała operacje w ramach których przebudowano drogę w Zalesiu, Siennowie, drogę przy szkole i stadionie w Pełnatyczach, zbudowano plac zabaw w Zarzeczu i Łapajówce, zbudowano miejsca widowiskowe na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie, opracowano i wydano publikację z okazji 200-lecia pałacu w Zarzeczu. W trakcie weryfikacji są wnioski gminy na wsparcie operacji „Jużyna w Zarzeczu nad Mleczką” i „ROŻNIATÓW – droga na Parcelacji”. W ramach poddziałania 19.3 LGD „Dorzecze Mleczki” przygotowuje projekt współpracy, który będzie realizowany od października 2022 r. do grudnia 2023 r.

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach Celu ogólnego 1.0 „Rozwój przedsiębiorczości” realizowane są operacje w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej. Środki finansowe na ten cel stanowią ponad 50% środków zaplanowanych na poddziałanie 19.2. Wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 20 wnioskodawców natomiast na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa 6 firm. W sumie stworzono co najmniej 26 miejsc pracy.

Realizacja LSR w ramach w ramach poddziałania 19.2 – Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność odbywa się na podstawie Harmonogramu planowanych naborów wniosków. Nabory wniosków na wsparcie operacji służących rozwojowi aktywności sektora publicznego i społecznego nakierowanego na wzrost poziomu życia społeczności lokalnej zostały zrealizowane w 100%. Ostatni planowany nabór wniosków na wsparcie operacji służących rozwoju przedsiębiorczości jest w trakcie realizacji.

Elżbieta Kamoda

Udostępnij: