Aktualności


Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenie „Dorzecze Mleczki”

Data:
Kategoria: Aktualności

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informacja o bieżącej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Mleczki” istnieje od 2008 roku. Powstało z inicjatywy społeczności lokalnej i łączy podmioty z trzech sektorów życia społeczno-gospodarczego we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju lokalnego. Obszarem działania LGD „Dorzecze Mleczki” są cztery gminy województwa podkarpackiego na terenie powiatu przeworskiego: Gmina Gać, Gmina Miejska Przeworsk, Gmina Przeworsk i Gmina Zarzecze. Stowarzyszenie realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) zgodnie z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER.

Dotychczasowe środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w wysokości 5 400 000 PLN, w związku ze spełnieniem stosownych warunków przez LGD „Dorzecze Mleczki” zostały zwiększone
o kwotę 540 000 PLN. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej przez grupę defaworyzowaną (270 000 PLN), wsparcie operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej (107 292 PLN), wsparcie operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (112 708 PLN) oraz na wsparcie operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (50 000 PLN).

Budżet LSR – 5 940 000 PLN przewiduje wsparcie realizacji celów szczegółowych: wzrost miejsc pracy (2 970 000 PLN), poprawę infrastruktury drogowej (1 107 292 PLN), wzmocnienie kapitału społecznego przez wzrost kompetencji społeczności lokalnej (100 000 PLN), poprawę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej (1 512 708 PLN), wzrost zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym (250 000 PLN) oraz wykorzystanie lokalnych zasobów: przyrodniczych, kulturowych i historycznych (270 000 PLN). W ramach budżetu zostały wykorzystane środki w wysokości 5 940 000 PLN, co stanowi 72 % całego budżetu.

Gmina Zarzecze otrzymała wsparcie w ramach LSR na realizacje operacji z zakresu infrastruktury drogowej i rekreacyjnej. Na przebudowę gminnej drogi w Zalesiu dofinansowanie wyniosło 36 294 PLN, na przebudowę drogi przy szkole i stadionie w Pełnatyczach – 38 318 PLN, przebudowę drogi w Siennowie – 44 434 PLN. Ponadto została dofinansowana budowa osiedlowego placu zabaw w Zarzeczu – 31 995 PLN, budowa miejsc widowiskowych na potrzeby organizacji imprez rekreacyjnych w Rożniatowie – 26 375 PLN oraz budowa placu zabaw w Łapajówce – 15 126 PLN.

Na obszarze LGD Dorzecze Mleczki w ramach LSR dofinansowano tworzenie nowych miejsc pracy w wysokości 2 094 307 PLN. W zakresie podejmowania działalności gospodarczej zostało utworzonych 20 miejsc pracy, a w zakresie rozwoju działalności gospodarczej powstało 6 miejsc pracy.

Do końca 2020 roku planowane są nabory wniosków na wsparcie operacji z zakresu: operacji służących wzrostowi zainteresowania mieszkańców dziedzictwem lokalnym, podejmowania działalności przez grupę defaworyzowaną, operacji służących poprawie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, operacji z zakresu budowy lub modernizacji dróg służących zapewnieniu dostępu do obiektów użyteczności publicznej. Realizacja LSR zakończy się w 2022 roku.

Andrzej Stebnicki

 

 

Udostępnij: