Aktualności


Informacja w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Zarzecze

Data:
Kategoria: Aktualności

Urząd Gminy Zarzecze informuje, że przeprowadzona na terenie Gminy Zarzecze
w miejscowościach : Kisielów, Łapajówka, Maćkówka, Pełnatycze, Rożniatów, Siennów, Zalesie, Zarzecze, Żurawiczki modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych oraz uzupełnienia danych ewidencyjnych dotyczących budynków odbyła się na zlecenie Starostwa Powiatowego w Przeworsku.

W wyniku przeprowadzonej modernizacji może się okazać, że inaczej niż dotychczas zostaną sklasyfikowane grunty i budynki. Zmiana klasyfikacji ma istotny wpływ na zastosowanie określonych stawek podatkowych i będzie wiążąca dla organu podatkowego, który nalicza podatek. Ewentualnych zmian w opodatkowaniu ( wzrost wysokości podatku od nieruchomości ) mogą się spodziewać osoby władające zabudowanymi gruntami o łącznej wielkości poniżej 1 ha fizycznego
i przeliczeniowego, u których do tej pory nie zostało przeprowadzone wyłączenie gruntu z użytku rolnego, albo też grunt został wyłączony w niedostatecznej wielkości. W takich przypadkach grunty winny mieć oznaczenie „B” i podlegać podatkowi od nieruchomości za każdy m2- czyli wynikać będzie to ze zmiany klasyfikacji gruntów, którą wykonuje Starostwo Powiatowe
w Przeworsku.

Wpływ na zmianę opodatkowania będzie miało również ujawnienie w ewidencji gruntów
i budynków istniejących zabudowań, których do tej pory podatnicy nie zgłosili do opodatkowania.
Na powyższe zmiany nie ma wpływu Rada Gminy Zarzecze, a tym bardziej Wójt Gminy, ponieważ wymiar podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości jest ustalany na podstawie danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków, a w ramach postępowania podatkowego nie ma możliwości dokonania zmian w tych ewidencjach. Organ podatkowy, ustalając wymiar podatków, obowiązany jest opierać się na wspomnianej wyżej ewidencji gruntów i budynków, jako podstawy do naliczania podatków zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków gruntowych powinny być kierowane do Starostwa Powiatowego
w Przeworsku – Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska.

 

Udostępnij: