Aktualności


Informacja w sprawie udostępniania faktur elektronicznych za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

Data:
Kategoria: Aktualności

 

 1. Gmina Zarzecze, działając jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, udostępnia faktury za dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków w formie elektronicznej, gwarantując integralność ich treści poprzez zapisywanie w pliku PDF oraz autentyczność pochodzenia faktur, poprzez identyfikację nadawcy w nagłówku wiadomości pocztowej.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek trudności z dostępem do faktury elektronicznej Odbiorca usług ma możliwość uzyskania pomocy pod numerem tel. (16) 640 15 70 lub adresem e-mailowym: zkgz@zarzecze.itl.pl W takim przypadku, na wniosek Odbiorcy usług Gmina Zarzecze wystawia duplikat faktury w formie papierowej.
 3. Warunkiem skorzystania przez Odbiorcę usług z możliwości otrzymywania faktury elektronicznej jest przesłanie do Gminy Zarzecze w formie elektronicznej wypełnionego
  i podpisanego wniosku „Zgoda na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych” przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą lub na adres e-mail: zkgz@zarzecze.itl.pl, listownie lub dostarczenie osobiście na adres: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.
 4. W okresie korzystania z usługi udostępniania faktury elektronicznej Odbiorca usług obowiązany jest do utrzymywania aktywnego adresu e-mail wymienionego we wniosku.
 5. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej, na który wysyłane są faktury elektroniczne Odbiorca usług powinien niezwłocznie wypełnić wniosek „Zmiana adresu
  e-mail dla zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych” i przesłać drogą elektroniczną, listową lub złożyć osobiście.
 6. Odbiorca usług jest uprawniony do wycofania zgody na wystawianie faktury elektronicznej. Wniosek „Wycofanie zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych” składa się osobiście, mailowo lub przesyła listownie. Od dnia następującego po dniu wpłynięcia do Gminy Zarzecze prawidłowo wypełnionego wniosku „Wycofania zgody na wystawianie i udostępnianie faktur elektronicznych”, faktury będą wystawiane
  w formie papierowej.
 7. Powiadomienie o udostępnieniu faktury elektronicznej wysyłane jest na adres wskazany przez Odbiorcę usług we wniosku i zawiera plik PDF faktury.
 8. Każda faktura elektroniczna udostępniana jest przez okres trwania umowy z Odbiorcą usług.
 9. Wzory wniosków są udostępniane na stronie internetowej Gminy Zarzecze:

https://gminazarzecze.pl (zakładka: DLA MIESZKAŃCÓW/DRUKI I FORMULARZE).

Udostępnij: