Aktualności


IV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 26 czerwca 2024r. (tj. środa) na godz. 1200  w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

IV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Zarzecze za rok 2023,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze wotum zaufania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zarzecze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zarzecze za 2023 rok,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Zarzecze absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2023 r.,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Zarzecze do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu| Gminy Zarzecze,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka w Rożniatowie i nadania mu statutu,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie likwidacji Publicznego Żłobka w Zarzeczu,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/141/2020 Rady Gminy Zarzecze z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia publicznego Przedszkola w Zarzeczu wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Zarzeczu poprzez zmianę jego siedziby,
 18. Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 za rok 2023,
 19. Dyskusja, wolne wnioski,
 20. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: