Aktualności


IX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarzecze, dnia 23.08.2019 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)
zwołuje się na dzień 30 sierpnia 2019r. (tj. piątek) na godz. 11:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

IX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Zarzeczu,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu z Filia w Łapajówce,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij: