Zarzecze, dnia 06.05.2020 r.

 

Centrum Kultury w Zarzeczu

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

 

DREWNO UŻYTKOWE

LP Gatunek Położenie Klasa jakości Ilość
w m3
Cena wywoławcza
A.1. Jesion – śr. 90, dł. 10,5 P.1 WC0 6,68 3807,60
A.2. Jesion – śr. 50, dł. 5,5 P.4 WD 1,08 408,24
A.3. Jesion – śr. 52, dł. 4,5 P.5 WC0 0,96 547,20
A.4. Jesion – śr. 33, dł. 10 P.6 WC0 0,86 407,64
A.5. Jesion – śr. 36, dł. 2,9 P.9 WC0 0,30 171,00
A.6. Jesion – śr. 29, dł. 4,4 P.10 WD 0,29 109,62
A.7. Jesion O.1. WC0 1,14 540,36
A.8. Jesion – śr. 33, dł. 8,1 O.2. WC0 0,69 327,06
A.9. Jesion – śr. 45, dł. 4,6 O.3. WC0 0,73 416,10
A.10. Jesion – śr. 48, dł. 5,2 O.5. WC0 0,94 535,80
A.11. Jesion – śr. 46, dł. 5,5 O.6. WC0 0,91 518,70
A.12. Jesion – śr. 51, dł. 7,0 O.7. WC0 1,43 815,10
A.13. Jesion – śr. 53, dł. 3,2 O.8.1. WC0 0,71 404,70
A.14. Jesion – śr. 40, dł. 3,8 O.8.2. WC0 0,48 273,60
A.15. Jesion O.9 WC0 0,81 461,70
  RAZEM 18,01 9744,42

 

DREWNO OPAŁOWE

LP Gatunek Położenie Klasa jakości Ilość
w m3
Cena wywoławcza
B.1. Jesion P.1 S4 3,25 312,00
B.2. Żywotnik – tuja P.2 S4 1,30 124,80
B.3. Jesion P.3,4,5 S4 3,90 374,40
B.4. Czeremcha P.7 S4 0,26 21,06
B.5. Jesion P.8,9,10 S4 2,93 281,28
B.6. Kasztanowiec P.11 S4 0,65 62,40
C.1. Jesion O.1,2,3 S4 3,61 346,56
C.2. Klon O.4 S4 0,65 62,40
C.3. Jesion O.5,6,7,8,9 S4 7,43 713,28
D.1 Dąb S.1 S4 3,25 312,00
  RAZEM 27,23 2.610,18

 

Warunki LICYTACJI

 1. Oferty pisemne należy składać drogą pocztową na adres: Centrum Kultury w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze, bądź mailowo na adres: ckzarzecze@itl.pl do dnia 14 maja 2020 roku do godz. 12:00.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 4. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników.
 5. W dniu 14 maja 2020 r. zbierze się komisja, która sporządzi protokół na podstawie otrzymanych ofert. W trakcie prac komisji nie mogą brać udziału żadne osoby, w tym Oferenci. Komisja skontaktuje się niezwłocznie z Oferentami, których oferty były najwyższe.
 6. Wygrywający uczestnik licytacji zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu całej partii drewna w danej części licytacji.
 7. Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu zastrzega sobie prawo odwołania lub nieważnienia licytacji z ważnych powodów.
 8. Cenę osiągniętą w wyniku licytacji należy uiścić na rachunek bankowy Centrum Kultury w Zarzeczu po zawarciu umowy w terminie do 7 dni od jej podpisania.
 9. Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia.
 10. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących licytacji jest Barbara Szczygieł – tel. 16 640 15 14.
 11. Załadunek i transport drewna nabywca wykona we własnym zakresie w terminie ustalonym ze sprzedawcą.

 

FORMULARZ OFERTOWY