Zarzecze, dnia 20.04.2020 r.

 

Centrum Kultury w Zarzeczu

ogłasza konkurs ofert na sprzedaż drewna opałowego i użytkowego

 

 

DREWNO OPAŁOWE

LP GATUNKI LOKALIZACJA ILOŚĆ W MP CENA WYWOŁAWCZA
Część 1 Jesion, tuja, czeremcha, kasztanowiec PARK 13,25 1.723,14
Część 2 Jesion, klon OLSZYNKA 11,69 1.122,24
Część 3 Dąb STADION 3,25 312,00

 

DREWNO UŻYTKOWE

LP GATUNKI LOKALIZACJA ILOŚĆ W MP CENA WYWOŁAWCZA
Część 4 Jesion PARK 9,21 4.904,10
Część 5 Jesion OLSZYNKA 7,84 4.293,12

WYKAZ DREWNA

 

Warunki LICYTACJI

 

 1. Oferty pisemne należy składać drogą pocztową na adres: Centrum Kultury w Zarzeczu, ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 5, 37-205 Zarzecze, bądź mailowo na adres: ckzarzecze@itl.pl do dnia 5 maja 2020 roku do godz. 10:00.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą brane pod uwagę.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 4. Warunkiem udziału w licytacji jest wniesienie wadium do dnia 30 kwietnia 2020 r.
 • W części 1 wadium wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
 • W części 2 wadium wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych)
 • W części 3 wadium wynosi 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
 • W części 4 wadium wynosi 950,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych)
 • W części 5 wadium wynosi 800,00 zł (słownie: osiemset złotych)
 1. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Centrum Kultury w Zarzeczu:

Bank Spółdzielczy w Przeworsku – nr 37 9106 0008 2002 0018 7844 0001

tytułem: „Wadium – licytacja drewno – część (należy wpisać wszystkie pozycje, o które się Państwo ubiegają)

 1. Licytacja jest ważna bez względu na liczbę uczestników.
 2. W dniu 5 maja 2020 r. zbierze się komisja, która sporządzi protokół na podstawie otrzymanych ofert. W trakcie prac komisji nie mogą brać udziału żadne osoby, w tym Oferenci. Komisja skontaktuje się niezwłocznie z Oferentami, których oferty były najwyższe oraz wpłacili stosowną kwotę wadium.
 3. Wygrywający uczestnik licytacji zobowiązany będzie do zawarcia umowy i zakupu całej partii drewna w danej części licytacji.
 4. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu licytacji.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał licytację zalicza się w poczet ceny nabycia drewna.
 6. Wadium przepada jeżeli osoba która wygrała licytację nie uiści zaoferowanej ceny 7 dni od podpisania umowy.
 7. Zwrot wadium dla osób, które nie wygrały licytacji nastąpi niezwłocznie.
 8. Dyrektor Centrum Kultury w Zarzeczu zastrzega sobie prawo odwołania lub nieważnienia licytacji z ważnych powodów.
 9. Cenę osiągniętą w wyniku licytacji należy uiścić na rachunek bankowy Centrum Kultury w Zarzeczu po zawarciu umowy w terminie do 7 dni od jej podpisania.
 10. Podpisanie umowy oraz wydanie przedmiotu licytacji nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy i uiszczeniu ceny nabycia.
 11. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawach formalnych dotyczących licytacji jest Barbara Szczygieł – tel. 16 640 15 14.
 12. Załadunek i transport drewna nabywca wykona we własnym zakresie w terminie ustalonym ze sprzedawcą.