Aktualności


LII SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 26 lipca 2023r. (tj. środa) na godz. 1400  w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LII SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przeworskiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr P1594 R Przeworsk- Zarzecze”,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kisielów i Siennów”,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Przeworsk przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Przeworsk po wykonanym przeglądzie aglomeracji w 2022 roku,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Żurawiczki,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zarzecze,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Zarzeczu,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: