Aktualności


LIX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 25 marca 2024r. (tj. poniedziałek) na godz. 1000 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LIX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2024-2039,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy zarzecze do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”,
 10. Podajecie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Wyszyńskiego w Zarzeczu,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Zarzeczu,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023,
 14. Sprawozdanie za rok 2023 z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Zarzecze na lata 2021-2026,
 15. Roczne sprawozdanie Wójta z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań (art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej – Dz. U. z 2024, poz. 177 ze zm.), w tym sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zarzecze na lata 2021-2023 za rok 2023,
 16. Dyskusja, wolne wnioski,
 17. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: