Aktualności


LV SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 29 listopada 2023r. (tj. środa) na godz. 1300 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LV SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zarzeczu oraz budowa kanalizacji w Maćkówce w formule zaprojektuj – wybuduj ”,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych,
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków edukacyjnych w Gminie Zarzecze” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych,
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zarzecze do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023 na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Kisielów i Siennów”,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na lata 2023-2033,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Przeworskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej – Szkoły Policealnej w Zarzeczu,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Przeworskiego zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie oświaty polegającego na założeniu i prowadzeniu publicznej szkoły ponadpodstawowej – Szkoły Branżowej II Stopnia w Zarzeczu,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Zarzecze,
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Zarzecze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/174/2013 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządcą jest Gmina Zarzecze, udostępnionych dla przewoźników i operatorów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi w Maćkówce,
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy Zarzecze w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028,
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2024r.”,
 24. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 25. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
 26. Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Siennów celem zaopiniowania zmiany granic Gminy Zarzecze,
 27. Dyskusja, wolne wnioski,
 28. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Udostępnij: