Aktualności


LVI SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 29 grudnia 2023r. (tj. piątek) na godz. 1100 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

LVI SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Siennowie na przeprowadzenie prac konserwatorskich kościoła w Siennowie,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Michała Archanioła w Zarzeczu na remont dachu plebani w Zarzeczu,
 10. Podjęcie uchwały budżetowej na 2024 rok,
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zarzecze na 2024 rok,
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2023,
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości okresowych stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Zarzecze oraz wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych,
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Zarzecze na lata 2024-2030,
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2024-2026,
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/273/2022 Rady Gminy Zarzecze z dnia 28 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025,
 18. Dyskusja, wolne wnioski,
 19. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: