Aktualności


MOJA WODA

Data:
Kategoria: Aktualności

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Rzeszowie, określone są w treści Programu, Regulaminie naboru wniosków.

W ramach ww. naboru będą przyjmowane jedynie wnioski wypełnione za pomocą Portalu Beneficjenta i przesłane do Funduszu od 01.07.2020 roku.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w Portalu Beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać z Portalu.
  2. Po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu jako pozycja „PROGRAMY I KONKURSY” odnośnik „Formularze wniosków” lub pozycja menu „MOJA WODA” odnośnik „– Formularz wniosku –„. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych,
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” – dostępnej w Portalu Beneficjenta,
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników, znajdującym się na ostatnich stronach formularza wniosku, do:
    Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
    ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

    w godzinach jego pracy tj. 7:30-15:30.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii zaleca się przesłanie wniosku o dofinansowanie na adres WFOŚiGW w Rzeszowie poprzez polską placówkę pocztową.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papierowej) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w Funduszu w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana papierowa wersja (z tożsamą sumą kontrolną).

Do poprawnego wypełnienia aktywnego formularza wniosku konieczne jest zainstalowanie na komputerze darmowego programu Adobe Reader DC w najnowszej wersji. Proszę nie używać innych programów do wypełniania formularza wniosku.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Informujemy również, iż terminy zakończenia naborów mogą ulec zmianie lub też nabór wniosków może zostać wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez Portal Beneficjenta oraz stronę internetową www.bip.wfosigw.rzeszow.pl.

W przypadku kwestii trudnych, budzących wątpliwości możliwy jest kontakt telefoniczny z następującymi osobami w godzinach:

8.00 – 10.00 Katarzyna Karnas – tel. 17 853 63 61, wew. 136, katarzyna.karnas@wfosigw.rzeszow.pl

10.00 – 12.00 Anna Madera-Piech – tel. 17 853 63 61, wew. 124, anna.madera@wfosigw.rzeszow.pl

12.00 – 14.00 Magdalena Chmaj-Worosz – tel. 17 853 63 61, wew. 121, magdalena.chmaj@wfosigw.rzeszow.pl

14.00 – 15.30 Przemysław Belczyk – tel. 17 853 63 61, wew. 128, przemyslaw.belczyk@wfosigw.rzeszow.pl

Udostępnij: