Zarzecze, dnia 11.02.2019 r.

ZP.6840.2.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 t.j.)

Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2021 roku, stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonych jako:

 

Lp.

Nr ewid. nieruchomości Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości Przezna-

czenie

w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium Uwagi
1 Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana
o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha.
Brak planu 359,40 zł 50,00 zł Na przedmiotowych działkach Wydzierżawiający nie zezwala na oranie gruntu,

Dzierżawa jedynie do upraw o charakterze rolniczym, wyłącznie użytkowanie pasterskie i kośne. Koszenie musi się odbyć dwa razy w roku kalendarzowym.

 

 

2 Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana
o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha.
Brak planu 359,40 zł 50,00 zł
3 Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana
o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha.
Brak planu 359,40 zł 50,00 zł
4 Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana
o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha.
Brak planu 359,40 zł 50,00 zł
5 Łapajówka – część działki 556/5 0,8985 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana
o ogólnej powierzchni: PsII – 3,9894 ha, PsIII-0,5032 ha.
Brak planu 359,40 zł 50,00 zł
6 Łapajówka – część działki 556/8 3,29 ha PR1R/00037158/1 Działka rolna, niezabudowana o ogólnej powierzchni: PsII – 0,6776 ha, PsIII-2,8497 ha, dr 0,0040 ha Brak planu 1.316,00 zł 200,00 zł
7 Zarzecze – 518/1 1,82 ha PR1R/00028170/5 Działka rolna, niezabudowana z dostępem do drogi publicznej
– Ps IV – 1,82 ha
Brak planu 728,00 zł 100,00 zł Dzierżawca zobowiązany jest do umożliwienia dojazdu do działki nr 518/3 wzdłuż granicy
8 Zarzecze – 537/1 0,46 ha PR1R/00028170/5 Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej
– Ps IV – 0,46 ha
Brak planu 184,00 zł 30,00 zł Brak uwag
9 Żurawiczki – część działki 963/2 4,66 ha Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej
o ogólnej powierzchni 5,27 ha
Brak planu 1.864,00 zł 350,00 zł Brak uwag
10 Żurawiczki – 963/3 0,4448 ha Działka rolna, niezabudowana bez dostępu do drogi publicznej – RIIIb – 0,4448 ha Brak planu 177,92 zł 30,00 zł Brak uwag

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze – pok. nr 9

 1. Warunki przystąpienia do przetargu
 2. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłaca się na nieruchomość podając jej numer ewidencyjny.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem
  do przetargu.
 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej może nastąpić na rzecz rolnika indywidualnego, za którego uważa się osobę fizyczną będącą: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadzącą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo

Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu, którzy mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet dzierżawy w roku 2019.
 3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 4. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.