Zarzecze, dnia 13.02.2019 r.

ZP.6840.3.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ MIENIA KOMUNALNEGO

 Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 t.j.)

Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości gruntowych do dnia 31.12.2019 roku, stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonych jako:

 

Lp.

Nr ewid. nieruchomości Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium
w zł
Uwagi
1 Zarzecze 978/1 0,5904 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,5904 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
Brak planu 236,16 zł 45,00  Brak uwag
2 Zarzecze 978/2 0,0397 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,0397 ha. Działka bez dostępu do drogi publicznej
Brak planu 15,88 zł 3,00
3 Zarzecze 978/3 0,4263 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,4263 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
Brak planu 170,52 zł 30,00
4 Zarzecze 978/4 0,1000 PR1R/00051795/2 Działka rolna, niezabudowana,
RI – 0,1000 ha. Działka z dostępem do drogi publicznej.
Brak planu 40,00 zł 8,00

 Przetarg odbędzie się w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze – pok. nr 9 

 1. Warunki przystąpienia do przetargu
 2. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłaca się na nieruchomość podając jej numer ewidencyjny.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 5. Dzierżawa nieruchomości rolnej może nastąpić na rzecz rolnika indywidualnego, za którego uważa się osobę fizyczną będącą: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadzącą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo.
 6. Dodatkowe informacje o przetargu
 7. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu, którzy mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 8. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet dzierżawy w roku 2019.
 9. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.