Zarzecze, dnia 6.02.2019 r.

ZP.6840.1.2019

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 t.j.)

Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej na terenie wsi Żurawiczki, stanowiącej własność Gminy Zarzecze, oznaczonej jako:

Lp. Nr ewid. nieruchomości Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie Cena wywoławcza

nieruchomości

 

Wadium Uwagi
1. Żurawiczki – 963/4 0,30 LwH 1124 Działka niezabudowana, R IIIb – 0,30 ha. Działka bez dostępu do drogi publicznej Brak przeznaczenia 15.030,00 zł 2.000,00

Przetarg odbędzie się w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze – pok. nr 9

 1. Warunki przystąpienia do przetargu
 2. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium. Wadium wpłaca się na nieruchomość podając jej numer ewidencyjny.
 3. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej na trzy dni przed przetargiem.
 4. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przed przystąpieniem do przetargu.
 5. Sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić na rzecz rolnika indywidualnego, za którego uważa się osobę fizyczną będącą: właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze, co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, prowadzącą przez okres co najmniej od 5 lat osobiście to gospodarstwo

Dodatkowe informacje o przetargu

 1. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu, którzy mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 2. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, która winna być wpłacona najpóźniej dniu zawarcia aktu notarialnego. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie, wadium przepada na rzecz sprzedającego.
 3. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
 4. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca nieruchomości.
 5. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.