Aktualności


Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Spisu Rolnego 2020.

Data:
Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Zarzecze oraz Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Zarzecze.

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Zarzecze ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Zarzecze.

Procedura naboru kandydatów

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie gminy Zarzecze,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • jest zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • zostaje wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

4. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

5. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego zawiera:

  • zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego ;
  • oświadczenie o niekaralności (zał. 1);
  • informację w sprawie przetwarzania danych osobowych  (zał. 2).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. 

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego lub osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Zarzecze.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru można uzyskać pod nr tel. 16 640 15 29.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego do PSR 2020 r.- pobierz

zał. nr 1 – Oświadczenie o niekaralności pobierz 

zał. nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowychpobierz

Informacje dot. przetwarzania danych osobowychpobierz

Udostępnij: