Aktualności


Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy

Data:
Kategoria: Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Przeworsku informuje, że od dnia  01.02.2021r. do 31.03.2021r. prowadzi nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia rady ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19
z uwzględnieniem przepisów art. 15zze4 ustawy.

Dotacja jest udzielana ze środków Funduszu Pracy w wysokości do 5 tys. zł.

Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.

 • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020r.

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Spełnienie tego warunku będzie sprawdzane przez PUP.

Wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.

Dotacja jest przeznaczona dla przedsiębiorców spełniających określone wymogi niezależnie od korzystania z wcześniejszych form pomocy – w tym rówież dotacji udzielonej na podstawie
art. 15zze4 .

O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższą tabelą:

 • 71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
 • 39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 23.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
 • 10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
 • 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;
 • 10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 11.Z Działalność związana z projekcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 12.Z Działalność postprodukcyjna związana z fimami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 13.Z Działalnośc związana z dystybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 14.Z Działaność związana z projekcją filmów;
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 20.Z Działalność fotograficzna;
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 53.Z Pozaszkolen formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu;
 • 59.A Nauka jęzków obcych;
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji , gdzie indziej niesklasyfikowani
 • 10.Z[1] Działalność szpitali – jedynie w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowizkowym, uzdowiskach i obszarach ochrony uzdowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realiozwanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
 • 90.D Działalność paramedyczna;
 • 01 Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
 • 04.Z Działalność obiektów kulturalnych
 • 02.Z Działalność muzeów;
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych;
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
 • 29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
 • 29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
 • 01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące dotacji są dostępne na stronie internetowej  przeworsk.praca.gov.pl oraz udzielane przez pracowników PUP pod nr. telefonu 16 648 84 28,
16 648 80 12, 16 648 83 76 wew. 17, 39, 40, 41.

                 1.   Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie podmioty wykonujące na dzień 30.09.2020 r. działalność oznaczoną kodem 86.10.Z mają prawo do wsparcia w postaci dotacji. Prawo do dotacji, w ramach tego PKD, mają tylko te podmioty, które spełniają warunek dotyczący prowadzenia działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej.

 

Udostępnij: