Aktualności


NADZWYCZAJNA LX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.) oraz § 15 ust. 3 uchwały nr IV/23/2019 Rady Gminy Zarzecze z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego, poz.1055) zwołuje się na dzień 18.04.2024r. (tj. czwartek) na godz. 1600 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

NADZWYCZAJNĄ LX SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2024,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zarzecze oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Udostępnij: