Aktualności


OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Data:
Kategoria: Bez kategorii

Szanowni  Mieszkańcy,

Wójt Gminy Zarzecze informuje, że zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj .Dz. U. z 2022 r. poz .2519 ze zm.) Gmina Zarzecze zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie gminy.

Na podstawie art.5 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w  zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą do właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Zarzecze, które nie są podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Zarzeczu w terminie do 15 lipca 2023 r.

Druk zgłoszenia jest dostępny w  Urzędzie Gminy w Zarzeczu (pokój nr 15), na stronie internetowej www.gminazarzecze.pl, jak również u Sołtysa wsi.

Wypełnione zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zarzeczu (pokój nr 15), przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ugzarzecze@post.pl lub przekazać Sołtysowi wsi.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Zarzeczu od miesiąca  lipca  do grudnia 2023r. będą kontrolować umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie z art.6 ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

Prosimy mieszkańców o współpracę  oraz  udzielenie informacji niezbędnych do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Informuję, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zarzecze są następujące podmioty:

 1. Gmina Zarzecze ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze- telefon +48 16 640-15-29
 2. Przeworska Gospodarka Komunalna Spółka z.o.o. ,37-200 Przeworsk
  Mickiewicza 8- telefon +48 16 648-82-36
 3. TOI TOI Polska Sp.z.o.o, 03-044 Warszawa, ul. Płochocińska 29
  – e-mail: dok@toitoi.pl  telefon-804-204-204
 4. mToilet Sp. z.o.o, 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 31- telefon 800-000-800
 5. WC SERWIS So.z.o.o, Spółka Komandytowa, 41-808 Zabrze – telefon
  +48 32 278 45 31
 6. P.H.U. STAKOV Zbigniew Stachów, 37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 35- telefon 602 438 178

Przypominamy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/317/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Rady Gminy Zarzecze w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarzecze zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane co najmniej raz na dwa miesiące, a osady ściekowe ze zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków przynajmniej raz na rok .

Ponadto, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz .U. z 2022 r. poz.2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

OGŁOSZENIE PDF- pobierz

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW- pobierz

Udostępnij: