Zarzecze, dnia 31.10.2019 r.

ZP.6840.5.2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO

Działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 roku poz. 121 t.j.)

 Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości
z przeznaczeniem na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Zarzecze, oznaczonych jako:

LP Położenie działki

 

Numer działki Nr KW Pow.
w ha
Opis Okres zawarcia umowy Cena wywoławcza za 1 rok umowy Wysokość wadium
1 Kisielów Cz. 79 Brak 0,200 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
Ps III
Do 31.12.2022 80,00 15,00
2 Kisielów 264/1 Brak 0,09 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
R II.
Do 31.12.2022 36,00 7,00
3 Kisielów 340/1 Brak 0,2355 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

Ps III

Do 31.12.2022 95,00 19,00
4 Kisielów 340/2 Brak 0,1937 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

Ps III

Do 31.12.2022 78,00 15,00
5 Łapajówka Cz. 671/1 Brak 3,36 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

Ps II

Do 31.12.2021 1.344,00 260,00
6 Łapajówka 671/2 Brak 3,59 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

Ps I

Do 31.12.2021 1.436,00 280,00
7 Pełnatycze 427/2 PR1R/00056258/1 0,7796 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

R IVa.

Do 31.12.2022 312,00 60,00
8 Siennów 1644/6 PR1R/00029720/3 0,71 Działka rolna, niezabudowana

z dostępem do drogi publicznej.

R IIIa – 0,62 ha, Ls II – 0,09 ha

Do 31.12.2021 284,00 55,00
9 Zarzecze 978/1 PR1R/00051795/2 0,5904 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
RI – 0,5904 ha.
Do 31.12.2020 236,00 47,00
10 Zarzecze 978/2 PR1R/00051795/2 0,0397 Działka rolna, niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej.
RI – 0,0397 ha
Do 31.12.2020 16,00 3,00
11 Zarzecze 978/3 PR1R/00051795/2 0,4263 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
RI – 0,4263 ha
Do 31.12.2020 171,00 34,00
12 Zarzecze 978/4 PR1R/00051795/2 0,1000 Działka rolna, niezabudowana
z dostępem do drogi publicznej.
RI – 0,1000 ha
Do 31.12.2020 40,00 8,00
13 Żurawiczki 551/5 PR1R/00034943/0 0,1055 Działka rolna, niezabudowana

Działka z dostępem do drogi publicznej. R I.

Do 31.12.2021 43,00 8,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Zarzecze

 1. W przetargu na dzierżawę w/w nieruchomości mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 500 ha, posiadające kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzące przez ten okres osobiście to gospodarstwo, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, tj. gospodarstwo rolne przez rolnika indywidualnego, w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 500 ha, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie Zarzecze, w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z gminą Zarzecze.
 2. Uczestnik powinien posiadać dokument stwierdzający tożsamość, w przypadku uczestnika osoby prawnej dokument pełnomocnictwa.
 3. Okazanie komisji dowodu wpłaty wadium.
 4. Wadium wpłaca się na działkę podając jej numer ewidencyjny.
 5. Wadium należy wpłacić na konto Nr 54 9106 0008 2002 0000 0794 0001 najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r. do godz. 24:00.
 6. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O jego wysokości decydują uczestnicy przetargu. Uczestnicy przetargu mogą zgłaszać kolejne postąpienia do chwili kiedy po 3-krotnym wywołaniu ostatnio zaoferowanej kwoty nikt nie zgłosi kolejnego postąpienia.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,
 8. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego.
 9. Wadium ulega również przepadkowi na rzecz Wydzierżawiającego w przypadku, gdy nie żaden z oferentów nie zgłosi postąpienia.
 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków oraz unieważnienia przetargu.
 11. Umowa zostanie podpisana od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia określonego w ogłoszeniu.
 12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Zarzeczu pok. nr 5 lub telefonicznie nr tel. 16 640 15 29.

 


INFORMACJA

W związku z pismem Podkarpackiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z dnia 6 listopada 2019 r. oraz zgodnie z pkt 10 Regulaminu, z przetargu zostały usunięte działki nr 671/1 i 671/2 w Łapajówce (poz. 5 i 6 zestawienia).

Na przedmiotowe działki zostaną przygotowane aneksy na przedłużenie obecnych umów dzierżawy do dnia 30 września 2020 roku, zgodnie z § 6 ust. 3 Uchwały Nr XXVI/196/09 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 roku.

Osoby, które wpłaciły wadia na licytację w/w działek gotówką w banku lub placówce pocztowej, proszone są o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną one zwrócone niezwłocznie.


Zarzecze, dnia 15.11.2019 r.

INFORMACJA

W związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania działek położonych w Zarzeczu, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki nr 978/1, 978/2, 978/3 i 978/4, wykazanych w pozycjach 9-12 zestawienia, informuję, że zmieniony został termin podpisania umów dzierżawy do dnia 31.12.2020 r.

Osoby, które nie są zainteresowane dzierżawą w/w nieruchomości na okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a wpłaciły wadia na licytację w/w działek gotówką w banku lub placówce pocztowej, proszone są o podanie numeru rachunku bankowego, na który zostaną one zwrócone niezwłocznie.