Aktualności


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Zapobiegajmy Pożarom”

Data:
Kategoria: Aktualności

 

Regulamin
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży

pod hasłem „Zapobiegajmy Pożarom”

w  woj. podkarpackim

  1. Cel konkursu

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci,  młodzieży  i twórców  nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.

 

  1. Tematyka konkursu

Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych , ekologicznych  oraz w szkoleniu, zawodach,  działalności prewencyjnej , kulturalnej i historię pożarnictwa.

III. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej i Zarządy Oddziałów Wojewódzkich przy współudziale innych instytucji i organizacji.

 IV. Uczestnicy
Udział w konkursie mogą brać  dzieci i młodzież oraz twórcy amatorzy. Konkurs  prowadzony jest w sześciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-III
III grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI
IV grupa – szkoły podstawowe VII – VIII
V grupa – szkoły ponadpodstawowe
VI grupa – dorośli

Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Każdy autor może wykonać i przesłać od 1 do 5 prac. Nie przewiduje się przesyłania prac przestrzennych. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (załącznik nr 1).

V. Etapy konkursu

I. – eliminacje środowiskowe (obozy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, Ochotnicze     Straże Pożarne, świetlice, szkoły) – powinny być zakończone do 31 października.
II. – eliminacje gminne, miejskie, miejsko-gminne powinny być zakończone do  30 listopada 2020r.
III. – eliminacje powiatowe – powinny być zakończone do 31 grudnia 2020r.
IV. – eliminacje wojewódzkie   – do 28 lutego 2020r.

  1. – eliminacje centralne – do końca kwietnia 2020r.

 

Na każdym szczeblu eliminacji konkursu należy przesłać tylko prace finałowe.

Prace na konkurs wojewódzki należy doręczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2020r. na adres:       Centrum Kultury w Zarzeczu,  37-205  Zarzecze   k/Jarosławia
Tel. kontaktowy: Centrum Kultury w Zarzeczu 16 6401514 lub Janina Mamak  606165842

 

  1. Eliminacje centralne

 

Do eliminacji centralnych kwalifikują się prace wyłonione podczas eliminacji wojewódzkich.

Podsumowanie krajowe odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd  Główny  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem imprez programowych. Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji organizowane są warsztaty jako forma nagrody i pomocy artystycznej dla młodych twórców.

VII.Jury

Oceny dokonuje Jury powołane na poszczególnych etapach eliminacji przez organizatora konkursu na danym szczeblu. Na szczeblu centralnym oceny dokonuje Jury powołane decyzja Prezydium Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zalecane jest, przy organizowaniu konkursu, korzystanie z pomocy twórców profesjonalnych, osób z wykształceniem plastycznym, zwłaszcza nauczycieli.

 

VIII. Podsumowania końcowe

 

Prace nagrodzone na szczeblu centralnym prezentowane są w formie wystawy. Wyniki konkursu eliminacji  centralnych ogłaszane są w czasopiśmie „Strażak” i na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Zalecane jest dążenie do propagowania konkursu w telewizji (programy edukacyjne, dziecięce) oraz w Internecie.
Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla potrzeb wydawniczych i promocyjnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej, o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie pisemnej.

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Prezydium Komisji ds. Młodzieży Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Metryczkę wypełnioną pismem drukowanym należy przykleić na rewersie pracy

załącznik nr 1

 

 

 

 

Udostępnij: