Aktualności


Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Data:
Kategoria: Aktualności

Regulamin  Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego

I. Cel konkursu.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny ma na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży  oraz osób dorosłych ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych w tym działań ratowniczo – gaśniczych, edukacją w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii,  tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych a także rozwój indywidualnych uzdolnień plastycznych.

II. Tematyka konkursu.

Tematyka konkursu obejmuje udział  straży pożarnych akcjach w ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych  oraz  ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach,  działalności prewencyjnej, wychowawczej, kulturalnej, historycznej, itp.

III. Organizatorzy.

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej  Polskiej i Zarządy Oddziałów Związku przy współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

 IV. Uczestnicy.
Konkurs jest skierowany do  dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Prace oceniane są w pięciu grupach wiekowych:
I grupa – przedszkola
II grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV
III grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII
IV grupa –  szkoły ponadpodstawowe
V grupa –  osoby dorosłe
Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Nie przewiduje się przyjmowania i oceny prac przestrzennych ani zbiorowych. Format pracy – dowolny. Każdy autor może samodzielnie wykonać i przesłać na konkurs od 1 do 3 prac plastycznych, które na odwrocie powinny być opatrzone czytelnie wypełnioną kartą zgłoszenia (załącznik nr 1).

V. Etapy konkursu.
I – eliminacje środowiskowe (obozy szkoleniowo – wypoczynkowe młodzieżowych drużyn pożarniczych, ochotnicze straże pożarne, placówki oświatowo- wychowawcze, np. przedszkola, szkoły, świetlice, ogniska i kółka plastyczne, młodzieżowe domy kultury, biblioteki, dzienne domy pobytu, itp. – zakończenie eliminacji do 30 listopada;
II – eliminacje gminne, miejskie, miejsko – gminne – zakończenie eliminacji do 31grudnia;

III – eliminacje powiatowe – zakończenie eliminacji do 31stycznia;
IV – eliminacje wojewódzkie   – do 28 lutego;

V – finał centralny – zakończenie prac Jury do 31 marca.

Organizator poszczególnych eliminacji konkursu może przesłać na szczebel wyższy od 1 do 5 prac w każdej grupie wiekowej. Kolejność zdobytych miejsc określają przyznane miejsca lub wyróżnienia. Ze względu na wieloetapowy charakter konkursu prace należy przesłać do najbliższego terenowego oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku jeśli na danym szczeblu organizacyjnym konkurs nie jest rozstrzygany to prace należy przesłać na szczebel wyższy.

Prace na konkurs wojewódzki należy doręczyć lub przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2021r. na adres:

Centrum Kultury w Zarzeczu

                            37-205  Zarzecze   k/Jarosławia   
Tel. kontaktowy: Centrum Kultury w Zarzeczu 16 6401514 lub Janina Mamak  606165842

VI. Jury. Oceny dokonuje Jury powołane na poszczególnych etapach eliminacji przez organizatora konkursu. Na szczeblu centralnym oceny dokonuje Jury powołane przez komisję, której podlegają sprawy dzieci i młodzieży, działającej przy Zarządzie głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Zalecane jest przy powoływaniu Jury, korzystanie z pomocy twórców profesjonalnych oraz osób z wykształceniem plastycznym. Jury dokonując oceny kieruje się następującymi kryteriami: zgodność pracy
z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, estetyka wykonania itp.

VII. Finał centralny.

Do finału ogólnopolskiego konkursu na szczeblu centralnym kwalifikują się prace wyłonione podczas eliminacji wojewódzkich.

Podsumowanie finału krajowego odbywa się zgodnie z zaakceptowanym przez Zarząd  Główny  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej kalendarzem imprez programowych na dany rok kalendarzowy. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych otrzymują ufundowane przez organizatora i sponsorów nagrody. Dla laureatów szczebla centralnego podczas wakacji mogą zostać zorganizowane warsztaty jako forma nagrody i pomocy w rozwoju  artystycznym uczestników konkursu.

VIII. Podsumowania końcowe.

Wyniki konkursu eliminacji centralnych ogłaszane są na stronie internetowej Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej www.zosprp.pl i w czasopiśmie „Strażak”.

Zalecane jest dążenie do propagowania idei konkursu w środkach masowego przekazu oraz Internecie, w tym m.in. w mediach społecznościowych.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac i wykorzystania ich dla
potrzeb wydawniczych i promocyjnych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  Rzeczypospolitej Polskiej, o ile autor pracy nie zgłosi w tej sprawie zastrzeżeń w formie pisemnej.

W sprawach nie rozstrzygniętych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje prezydium komisji, której podlegają sprawy dzieci i młodzieży, działającej przy Zarządzie Głównym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

KARTĘ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIONĄ PISMEM DRUKOWANYM  OBIE STRONY PO WYPEŁNIENIU PROSIMY PRZYKLEIĆ NA REWERSIE PRACY.

Załącznik do regulaminu (karta zgłoszenia)- pobierz

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij: