Zarzecze, dnia 9.01.2020 r.

ZP.271.4.2020.PP

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

Gmina Zarzecze

Długa 7, 37-205 Zarzecze

NIP 794 16 71 210

tel. 16 640 15 29, fax 16 640 15 79

email: inwestycje.zarzecze@post.pl

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wydanie albumu, jako produktu realizacji operacji pn. „Opracowanie i wydanie publikacji z okazji 200-lecia pałacu w Zarzeczu” współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tytuł: „Pałac Dzieduszyckich w Zarzeczu na przestrzeni dwustu lat”

Liczba stron: 150.

Format: 290 x 260 mm.

Rodzaj papieru: okładka twarda, środek – papier kredowy.

Liczba egzemplarzy: 1000 szt.

Zakres:

  1. Publikacja składać się będzie z części ilustracyjnej oraz tekstu merytorycznego opatrzonego aparatem naukowym, oryginalnymi tekstami dokumentów oraz tłumaczeń tychże, jeżeli napisane zostały w innych językach.
  2. Wstęp do albumu oraz opisy zdjęć należy przetłumaczyć na język angielski i ukraiński.
  3. Publikacja będzie zawierać informację o źródłach współfinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
  4. Wykonanie nowej dokumentacji fotograficznej.

Etapy realizacji zamówienia:

  1. Zebranie materiałów oraz dokumentacji fotograficznej – do dnia 1.03.2020 r.
  2. Opracowanie projektu graficznego – do dnia 30 marca 2020 r.
  3. Zatwierdzenie próbnego wydruku albumu oraz naniesienie poprawek do 10.04.2020 r.
  4. Wydrukowanie i przekazanie 1000 egz. albumu – do dnia 30.04.2020 r.

Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy: Wydanie albumu zlecone zostanie wykonawcy, który posiada niezbędne doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej 10 zamówień w zakresie usługi opracowania graficznego, składu, wydrukowania i oprawy wydawnictw książkowych oraz wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą wykształcenie historyczne, wiedzę w zakresie historii miasta i regionu oraz doświadczenie związane z opracowaniem publikacji historycznych.

 

Informacje ogólne:

Miejsce złożenia oferty: sekretariat Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

Termin złożenia oferty: do 17 stycznia 2020 r. godz. 10:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie: „Wydanie albumu (nie otwierać przed 17.01.2020 r. godz. 10:15)”

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze pok. nr 9, 17.01.2020 r., godz. 10:15

Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty otrzymania faktury

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29, 605 525 333.

FORMULARZ OFERTOWY – ALBUM

 

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO