ZAPYTANIE CENOWE

  1. Zamawiający: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7 zaprasza do złożenia ofert na opracowanie kompleksowej dokumentacji kosztorysowo – projektowej dla zadania ,,Budowa zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej, wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni na paliwo gazowe wraz z instalacją solarną w budynku Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu na potrzeby GOSiR i ZS w Zarzeczu”
  2. Założenia projektowe:

Planowane jest wykonanie kotłowni na paliwo gazowe wspomaganej instalacją solarną lokalizowaną w pomieszczeniu wymiennikowni Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zarzeczu. Projektowana kotłownia pokryć ma zapotrzebowanie na ciepło na cele c.o., wentylacji i podgrzewania c.w.u. dla potrzeb Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Szkoły Podstawowej w Zarzeczu.

Obecnie dla celów c.o. i c.w.u. w/w obiekty obsługuje kotłownia na miał węglowy będąca własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Zarzeczu. Dostawa ciepła odbywa się z osiedlowej kotłowni ciepłociągiem o średnicy dn 150mm, (zasilanie i powrót z rur preizolowanych) prowadzonym w kanałach betonowych do szkoły (piwnice części dawnego gimnazjum) i hali sportowej (pomieszczenie wymiennikowni) – trasa zgodnie z załączonym szkicem.

Węzeł cieplny w pom. wymiennikowni w budynku hali sportowej podzielono na trzy sekcje:

– sekcja centralnego ogrzewania;

– sekcja nagrzewnic wentylacyjnych;

– sekcja ciepłej wody użytkowej.

W związku z modernizacją kotłowni przez SM w Zarzeczu, nastąpiła konieczność budowy wydzielonej kotłowni dla potrzeb obiektów mienia komunalnego Gminy Zarzecze.

  1. Zakres zamówienia:

Dokumentację należy wykonać w formie pięciu egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi przepisami szczególnymi oraz dostarczyć wersję elektroniczną. Do projektu należy dołączyć przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany będzie do:

– wystąpienia w imieniu Zamawiającego (Inwestora) o warunki przyłączenia do sieci gazowej;

– opracowania mapy do celów projektowych;

– uzyskania zgody właścicieli działek odrębnych w zakresie wykonania zewnętrznej doziemnej instalacji gazowej;

– uzgodnienia dokumentacji w zakresie ochrony p. pożarowej, spraw sanitarno-higienicznych i przepisów bhp.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 17.07.2020 r.
  2. Miejsce i termin złożenia oferty: w terminie do 21.04.2020 r.

Pocztą elektroniczną na adres:   inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: „Dokumentacja techniczna – Kotłownia GOSiR Zarzecze”

  1. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury
  2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, 16 640 15 29
  3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
  4. Załączniki do niniejszego zapytania cenowego:

 

Zał. nr 1 – Formularz_ofertowy

Zał. nr 2 – Parametry_techniczne

Zał. nr 3 – Kopia_mapy_zasadniczej

Zał. nr 4 – Część_rysunkowa_Hala

Zał. nr 5 – Część_rysunkowa_Szkoła

 

PROTOKÓŁ ROZPOZNANIA CENOWEGO