Zarzecze, dnia 29.03.2019 r.

ZP.271.10.2019.PP

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986) 

 

Zamawiający:  Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze

zaprasza do składania ofert na: „Opracowanie Programu Prac Konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Łapajówce”

 

Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Zadanie obejmuje opracowanie Programu Prac Konserwatorskich zabytkowej kapliczki w Łapajówce (Gmina Zarzecze), zwane w dalszej części „Programem” oraz kosztorysem prac. Program musi uzyskać pozwolenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.
  2. Dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018, poz. 2067 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2018, poz. 1609).
  3. Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do posiadania niezbędnego doświadczenia, wiedzy i odpowiedniego wykształcenia uprawniającego go do wykonywania przedmiotu zamówienia z niniejszego Zapytania.
  4. Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia do PWKZ w Przemyślu, oferent zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla opracowanego przez siebie Programu.

 

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2019 r.
  2. Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7
  3. Termin złożenia oferty: 8 kwietnia 2019 r. 10:00 w formie listu z dopiskiem na kopercie:  Program Prac Konserwatorskich.
  4. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Zarzecze, 8 kwietnia 2019 r., 10:05
  5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29, inwestycje.zarzecze@post.pl