Zarzecze, dnia 23.01.2024 r.

 Szanowni Państwo

 

Gmina Zarzecze planuje złożenie wniosku o dofinansowanie projektu parasolowego podobnego do zrealizowanego wcześniej projektu „Eko-Energia w Gminie Zarzecze”. W związku z czym informujemy o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym polegającym na możliwości uzyskania dofinasowania do montażu odnawialnych źródeł energii.

W ramach naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Zatem realne dofinansowanie wyniesie około 80% wartości inwestycji.

Dofinansowanie można uzyskać na montaż:

 • instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Właścicieli nieruchomości zainteresowanych  montażem urządzeń zapraszamy do złożenia DEKLARACJI UDZIAŁU W PROJEKCIE w terminie do dnia 2 lutego 2024 r.

Deklarację można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze w godzinach pracy Urzędu, bądź przesłanie jej opatrzonej podpisem elektronicznym na adres ugzarzecze@post.pl

Złożenie deklaracji wymaga posiadania wiedzy w następującym zakresie:

 • numeru działki ewidencyjnej *(wraz z podaniem numeru księgi wieczystej), na której usytuowany jest budynek mieszkalny i na której montowana będzie instalacja,
 • rocznego zużycia energii elektrycznej,
 • mocy przyłączeniowej istniejącego przyłącza energii elektrycznej**.

* -ankieta informacyjna do samodzielnego przygotowania wymaganych informacji – w załączeniu,

**- dane dotyczące mocy przyłączeniowej pozyskać można z umowy kompleksowej zawartej z operatorem sieci dystrybucyjnej.

 

Procedura zapisu mieszkańców- informacje szczegółowe

Informacje ogólne

 1. Nabór deklaracji i umów użyczenia nieruchomości prowadzony jest przez Gminę Zarzecze i w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).
 2. Deklaracje zbierane będą od osób chętnych – właścicieli lub użytkowników budynków mieszkalnych, na terenie Gminy Zarzecze do udziału w projekcie w zakresie budowy instalacji magazynu energii/instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii/instalacji pomp ciepła do CO i CWU/instalacji pomp ciepła do CWU.
 3. Zamontowane instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym agroturystyki – przeznaczone są wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 4. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że na miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia elektryczna bądź energia cieplna wyprodukowana z zamontowanej w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia, działalności gospodarczej oraz agroturystyki. W przypadku zarejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod tym samym adresem Wnioskodawcy zobligowani są do posiadania oddzielnego licznika energii na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. Projekt będzie realizowany przez Gminę Zarzecze jednie w przypadku otrzymania dofinansowania w ramach działania Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).
 6. Gmina Zarzecze dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w niniejszej procedurze, wynikających z postanowień Regulaminu Konkursu, wytycznych, dokumentów programowych oraz innych aktów prawnych dotyczących przedmiotowego zakresu.

Przedmiot planowanego projektu

 1. W projekcie planuje się
 • zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
 • zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Szacunkowy koszt instalacji oraz wartość udziału Wnioskodawcy będzie określony w umowie organizacyjno-finansowej podpisywanej przed rozpoczęciem realizacji projektu.

Procedura zapisu

 1. Uzupełnienie deklaracji uczestnictwa dostępnej na stronie gminazarzecze.pl
 2. Dostarczenie uzupełnionej deklaracji uczestnictwa do Urzędu Gminy Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze.
 3. Po otrzymaniu dofinansowania przez Gminę Zarzecze należy podpisać umowę użyczenia nieruchomości na cele projektu.
 4. Nieruchomości zakwalifikowane do projektu z listy podstawowej na dalszym etapie realizacji, będą musiały przejść weryfikację techniczną możliwości posadowienia wybranej instalacji, co może wiązać się z dodatkowym kosztem po stronie mieszkańca.

Postanowienia końcowe

 1. Dopuszczalne jest złożenie tylko jednej deklaracji na jeden lokal mieszkalny wydzielony w Księdze Wieczystej – podsiadającej odrębny licznik, w którym Wnioskodawca wskazuje montaż wybranej instalacji.
 2. Wnioskodawca musi być właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym budynku jednorodzinnego, w którym będzie montowana instalacja i posiadać aktualny wpis do Księgi Wieczystej.
 3. W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na warunki zawarte w umowie organizacyjno-finansowej.
 4. Do projektu mogą przystąpić tylko osoby, które nie posiadają jakichkolwiek zobowiązań finansowych wobec Gminy Zarzecze z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci, czynszu dzierżawnego na dzień złożenia wniosku.
 5. Gmina Zarzecze zastrzega sobie możliwość uwzględnienia priorytetowego wsparcia osób objętych ubóstwem energetycznym.