Aktualności


Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że rozpoczyna nabór na dziewięciodniową kolonię dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych.

Data:
Kategoria: Aktualności

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że rozpoczyna nabór 50 uczestników na dziewięciodniową kolonię dofinansowaną ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych. Z wypoczynku letniego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2005), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS tj. pobiera rentę bądź emeryturę w okresie jakim organizowana jest kolonia.

W związku z epidemią COVID-19, w tym roku wzorem roku ubiegłego, kolonie odbędą się z uwzględnieniem określonych ograniczeń sanitarnych (wytyczne GIS, MZ i MEN – w zał.) ogłoszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wypoczynek odbędzie się w ośrodkach spełniających wymagane warunki sanitarne zapewniające bezpieczeństwo, przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży. Zostanie także zapewniona wykwalifikowana kadra pedagogiczna, przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19.

W związku z wcześniej wspomnianymi wytycznymi GIS, MZ i MEN, informujemy, że rekrutacja uczestników na kolonie musi odbyć się ze szczególnym przestrzeganiem określonych wymagań. Uczestnicy muszą być zdrowi, co potwierdzają rodzice/opiekunowie prawni w ankiecie kwalifikacyjnej koniecznej do zakwalifikowania i oświadczeniu podpisanym w dniu wyjazdu (wzory w zał.). Uczestnicy muszą być zaopatrzeni w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas kolonii. Jeśli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o tym fakcie w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. w Przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w kolonii.

Kolonia odbędzie się w dniach od 15 do 23 sierpnia 2021 roku w miejscowości Jarosławiec w Ośrodku Wypoczynkowym Bryza Morska, ul. Nadmorska 23, 76-107 Jarosławiec. Całkowity koszt za uczestnika kolonii wyniesie 600 zł. Zapisy telefoniczne prowadzi pracownik Podkarpackiej Izby Rolniczej Bogusław Gilarski pod numerem telefonu 16 627 30 01 w terminie do 15 lipca 2021 r. W związku z epidemią COVID-19, komplet dokumentów (oryginały) na kolonię należy wysłać pocztą listem poleconym na adres biura terenowego Podkarpackiej Izby Rolniczej w Jarosławiu (37-500 Jarosław ul. Dąbrowskiego 18) najpóźniej tydzień od daty zapisu telefonicznego. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty (wpłata na rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych, ul. Żurawia 24 lok. 15, 00 – 515 Warszawa nr BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0211 7710 z dopiskiem: wpłata na cele statutowe oraz należy wpisać imię i nazwisko uczestnika kolonii i termin turnusu). W przypadku niedostarczenia kompletu dokumentów organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia dziecka z listy uczestników.

W ramach kosztów uczestnik kolonii ma zapewnione spełniające wymogi sanitarne:

  • zakwaterowanie,
  • wyżywienie,
  • opiekę pedagogiczną i medyczną,
  • program turystyczny,
  • ubezpieczenie,
  • transport z miejsca zbiórki na kolonię i z powrotem.

Do pobrania:

Dokumenty obligatoryjne (do wypełnienia/zrealizowania i dostarczenia do Podkarpackiej Izby Rolniczej):

Wzór zaświadczenia KRUS

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Bryza Morska BM5 15.08.2021-23.08.2021

Ankieta kwalifikacji z oświadczeniem 2021

Regulamin koloni 2021

Dokument do przekazania podczas zbiorki:

Oświadczenie o stanie zdrowia na dzień wyjazdu

Dokumenty dodatkowe:

  • w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
  • w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;
  • w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy dołączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania.

Wzór oświadczenia inne nazwisko

Wzór oświadczenia inny adres

Dokumenty do zapoznania się i stosowania:

Oferta Bryza Morska 2021

Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodziezy w 2021 roku

Lista co należy zabrać

„Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 r organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Podkarpacką Izbą Rolniczą w formie kolonii dla dzieci i młodzieży w 2021 roku został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika”.

Udostępnij: