Aktualności


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze – termin składania wniosków na rok szkolny 2018/2019

Data:
Kategoria: Aktualności

Informuję, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zarzecze  na rok szkolny 2018/2019 można składać od 1 września 2018r. do dnia 15 września 2018r., a w przypadku słuchaczy kolegiów
w terminie do dnia 15 października 2018r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu pok. Nr 2 b w godz. od 700 do 1500

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514,00zł. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku ( tj.  za m-c  sierpień 2018r. )

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  1. Rodziców niepełnoletniego ucznia,
  2. Pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
  3. Dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka,
Udostępnij: